หินในท้องถิ่น

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. เกิดจากการทับถม อัดแน่นจึงแข็งกว่าหินแปร��������������� �2.� เกิดจากการผุพังของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร��������������� �3.� เกิดเฉพาะในแหล่งน้ำ เพราะเป็นบริเวณที่มีการตกตะกอน��������������� �จากข้อความข้างบนนี้ ข้อใดบ้างที่เป็นสมบัติของหินตะกอน
  1,3
  1, 2
  2, 3
  1, 2, 3
2. ในการจำแนกหินออกเป็นประเภทต่างๆ นิยมใช้เกณฑ์อะไร
  สี
  มวล
  ลักษณะการเกิด
  ความหนาแน่น
3. หินในข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องที่สุด
  หินชนวน – ทำตุ๊กตา
  หินไนส์ – ทำครก
  หินทราย – ทำถนน
  หินปูน - ทำครก
4. เนื้อหินที่เกิดจากหินหนืดแทรกตัวพ้นออกมาภายนอกผิวโลกมีลักษณะอย่างไร
  เนื้อละเอียด ไม่มีผลึก
  เนื้อละเอียด มีผลึก
  เนื้อหยาบ ไม่มีผลึก
  เนื้อหยาบ มีผลึก
5. เพราะเหตุใดเราต้องศึกษาเรื่องของหิน
  เพื่อให้ทราบอายุของหิน
  เพื่อให้รู้ถึงซากสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
  เพื่อให้ทราบสภาพภูมิประเทศของแหล่งที่อาศัยอยู่
  ถูกทุกข้อ
6. หินหนืดที่อยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่าอะไร
  ลาวา
  แมกมา
  หินภูเขาไฟเหลว
  หินหลอมเหลว
7. หินในสถานที่ใดที่มีการชะล้างพังทลายของหินมากที่สุด
  ตามท้องนา
  ริมฝั่งแม่น้ำ
  บนภูเขา
  ตามชายทะเล
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  หินตะกอนเกิดจากการผุพังของหินอัคนี
  หินแปรเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีและหินตะกอนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหินแปรได้
9. ถ้านำหินมาเปรียบเทียบโดยหามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหิน เป็นการจำแนกหินตามเกณฑ์ในข้อใด
  มวล
  ความหนาแน่น
  ชนิด
  น้ำหนัก
10. การสึกกร่อน พัดพา ทับถม จะเกิดขึ้นในหินชนิดใดง่ายที่สุด
  หินไนส์
  หินบะซอลต์
  หินทราย
  หินชนวน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์