จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. 5-2i มีค่าตรงกับข้อใด
  5,-2
  (5,-2i)
  (5,2)
  (5,-2)
2. 3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,0)
  (0,3)
  (3,3)
  ถูกทั้ง ก และ ข
3. 2i-3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (2,-3)
  (-3,2)
  (3,-2)
  (-2,3)
4. 0 มีค่าตรงกับข้อใด
  (0,0)
  (0,1)
  (0,-1)
  (1,0)
5. ถ้า 1-2i = (a,b) แล้ว a+b มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  1
  3
  -3
6. (-1,3) มีค่าตรงกับข้อใด
  3+i
  3-i
  1-3i
  1+3i
7. ถ้า 3+5i = (a,b) แล้ว a มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  5
  5i
  3i
8. ถ้า 1-2i = (a,b) แล้ว a-b มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  1
  3
  -3
9. (3,1) มีค่าตรงกับข้อใด
  1-3i
  1+3i
  3+i
  3-i
10. i มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,0)
  (0,i)
  (0,1)
  (i,0)
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713