จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ถ้า 1-2i = (a,b) แล้ว a+b มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  1
  3
  -3
2. ถ้า 3-2i = (a,b) แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  2
  -2
  -2i
3. (-1,3) มีค่าตรงกับข้อใด
  3+i
  3-i
  1-3i
  1+3i
4. i มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,0)
  (0,i)
  (0,1)
  (i,0)
5. (3,1) มีค่าตรงกับข้อใด
  1-3i
  1+3i
  3+i
  3-i
6. 3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,0)
  (0,3)
  (3,3)
  ถูกทั้ง ก และ ข
7. 0 มีค่าตรงกับข้อใด
  (0,0)
  (0,1)
  (0,-1)
  (1,0)
8. (-2,0) มีค่าตรงกับข้อใด
  2
  -2
  2i
  -2i
9. 2i-3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (2,-3)
  (-3,2)
  (3,-2)
  (-2,3)
10. ถ้า 3+5i = (a,b) แล้ว a มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  5
  5i
  3i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document