จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. 2i-3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (2,-3)
  (-3,2)
  (3,-2)
  (-2,3)
2. ถ้า 3+5i = (a,b) แล้ว a มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  5
  5i
  3i
3. (3,1) มีค่าตรงกับข้อใด
  1-3i
  1+3i
  3+i
  3-i
4. ถ้า 3-2i = (a,b) แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  2
  -2
  -2i
5. (4,-5) มีค่าตรงกับข้อใด
  4-5i
  4+5i
  5+4i
  5-4i
6. 0 มีค่าตรงกับข้อใด
  (0,0)
  (0,1)
  (0,-1)
  (1,0)
7. 3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,0)
  (0,3)
  (3,3)
  ถูกทั้ง ก และ ข
8. i มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,0)
  (0,i)
  (0,1)
  (i,0)
9. 5-2i มีค่าตรงกับข้อใด
  5,-2
  (5,-2i)
  (5,2)
  (5,-2)
10. (-1,3) มีค่าตรงกับข้อใด
  3+i
  3-i
  1-3i
  1+3i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document