GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การที่ไข่และตัวอสุจิผสมกันภายนอกร่างกายจนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนระยะเอ็มบริโอแล้วจึงนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกอีกครั้งเป็นความหมายของข้อใด
  GIFT
  IVF
  ZIFT
  ICSI
2. “แก๊สโซฮอล์ 91” หมายถึงข้อใด
  มีน้ำมันดีเซล ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
  มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
3. จงเรียงลำดับผลิตภัณฑ์การกลั่นแยกน้ำมันดิบจากจุดเดือดสูงที่สุด-ต่ำที่สุด
  น้ำมันเตา น้ำมันก๊าซ ดีเซล
  LPG ดีเซล น้ำมันก๊าด
  ดีเซล เบนซิน LPG
  ยางมะตอย เบนซิน น้ำมันเตา
4. เขื่อนในข้อใดไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
  เขื่อนภูมิพล
  เขื่อนลำปาว
  เขื่อนรัชประภา
  เขื่อนวชิราลงกรณ์
5. องค์ประกอบที่มีมากที่สุดในก๊าซธรรมชาติคือข้อใด
  มีเทน
  อีเทน
  บิวเทน
  คาร์บอนไดออกไซด์
6. ข้อใดคือความหมายของการโคลนนิ่งที่สมฐูรณ์ที่สุด
  การสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทีมีรูปร่าง พฤติกรรมเหมือนกัน
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากเซลล์สืบพันธุ์จากตัวต้นแบบ
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่หายาก
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนของเดิมทุกประการ
7. ในเขตเหมืองถ่านหินมักจะพบก๊าซมลพิษในข้อใดมากที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนนอกไซด์
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ออกไซด์ของไนโตรเจน
8. ข้อใดจับคู่ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ถูกต้อง
  CO2 >>>> ฝนกรด
  CO>>>เซลล์ตาย
  NO >>> โลกร้อน
  SO2 >>>ปรากฏการณ์เรือนกระจก
9. พืชทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบใดไปเป็นพลังงานรูปแบบใด
  พลังงานความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี
  พลังงานเคมีเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี
10. หลักฐานในข้อใดใช้ในการพิสูจน์ DNA
  รูปถ่าย เลือด
  ลายนิ้วมือ เส้นผม
  ลายเซ็น ลายมือ
  น้ำลาย คราบอสุจิ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713