GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. หลักฐานในข้อใดใช้ในการพิสูจน์ DNA
  รูปถ่าย เลือด
  ลายนิ้วมือ เส้นผม
  ลายเซ็น ลายมือ
  น้ำลาย คราบอสุจิ
2. เขื่อนในข้อใดไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
  เขื่อนภูมิพล
  เขื่อนลำปาว
  เขื่อนรัชประภา
  เขื่อนวชิราลงกรณ์
3. Solar Cell มีการเปลี่ยนพลังงานจากรูปใดเป็นพลังงาน รูปใด
  พลังงานความร้อน –พลังงานศักย์- พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสง – พลังงานความร้อน – พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานศักย์ – พลังงานความร้อน – พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานความร้อน – พลังงานแสง – พลังงานไฟฟ้า
4. สัตว์ตัวแรกของโลกที่เกิดจากการโคลนนิ่งคือข้อใด
  หนู
  กบ
  แกะ
  วัว
5. “แก๊สโซฮอล์ 91” หมายถึงข้อใด
  มีน้ำมันดีเซล ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
  มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
6. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในโรงงานไฟฟ้า เป็นปฏิกิริยาชนิดใด
  ฮีเลียม ปฏิกิริยาฟิชชั่นค.
  ยูเรเนียม ปฏิกิริยาฟิชชั่น
  ยูเรเนียม ปฏิกิริยาฟิวชั่น
  ไฮโดรเจน ปฏิกิริยาฟิวชั่น
7. ข้อใดคือความหมายของการโคลนนิ่งที่สมฐูรณ์ที่สุด
  การสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทีมีรูปร่าง พฤติกรรมเหมือนกัน
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากเซลล์สืบพันธุ์จากตัวต้นแบบ
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่หายาก
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนของเดิมทุกประการ
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์
  เพื่อการนำวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน
  เพื่อให้ทราบโครงสร้างภายในของวัสดุ
  เพื่อให้การผลิตวัสดุต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
  เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางวัสดุให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำ GMOS
  การสงวนพันธ์พืชที่กำลังจะสูญพันธ์
  การพัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง
  การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีคุณลักษณะตามต้องการ
  การสร้างพืชให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นได้
10. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด
  ก๊าซธรรมชาติ ไม้ ฟืน แสงอาทิตย์
  น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลม คลื่น
  ชานอ้อย ชีวมวล น้ำ กากอ้อย
  แสงอาทิตย์ ลม คลื่น ก๊าซธรรมชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document