GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. องค์ประกอบที่มีมากที่สุดในก๊าซธรรมชาติคือข้อใด
  มีเทน
  อีเทน
  บิวเทน
  คาร์บอนไดออกไซด์
2. “แก๊สโซฮอล์ 91” หมายถึงข้อใด
  มีน้ำมันดีเซล ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
  มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
3. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในด้าน Nanomaterial
  นาโนซิม
  วัคซีนป้องกันโรค
  เสื้อผ้านาโน
  solar cell
4. การที่ไข่และตัวอสุจิผสมกันภายนอกร่างกายจนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนระยะเอ็มบริโอแล้วจึงนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกอีกครั้งเป็นความหมายของข้อใด
  GIFT
  IVF
  ZIFT
  ICSI
5. ถ่านหินที่มีลักษณะมีเศษซากสิ่งมีชีวิต ความชื้นสูง คือถ่านหินชนิดใด
  พีต
  ลิกไนต์
  บิทูมินัส
  แอนทราไซต์
6. นาโนเทคโนโลยี หมายถึงข้อใด
  การสร้างสิ่งที่มีขนาดเล็กระดับอะตอม
  การสร้างสิ่งต่างๆ ให้มีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม
  การสร้างสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน
  การสร้างวัสดุทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ชีวมวล
  หินน้ำมัน ถ่านหิน ปุ๋ยเคมี
  วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
  แกลบ มูลสัตว์ กากน้ำตาล
  น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ฟางข้าว น้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์
8. หลักฐานในข้อใดใช้ในการพิสูจน์ DNA
  รูปถ่าย เลือด
  ลายนิ้วมือ เส้นผม
  ลายเซ็น ลายมือ
  น้ำลาย คราบอสุจิ
9. กระบวนการระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใด
  Top-Down Technology
  Bottom-Up Technology
  Right-Left technology
  Left-Right technology
10. เอทานอลมาผสมน้ำมันพืช จะได้สารเชื้อเพลิงชนิดใด
  ก๊าซโซฮอล
  ไบโอดีเซล
  ก๊าซชีวภาพ
  LPG
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document