แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมใดที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์โดยใช้ศิลปะมากที่สุด
  กิจกรรมเกมการศึกษา
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมกลางแจ้ง
2. เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได้ เมื่อเด็กอยู่ใน วัยใด
  1 – 2 ปี
  2 – 3 ปี
  3 – 6 ปี
  6 – 8 ปี
3. การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับ เด็ก สามารถทำได้ 3 วิธี ข้อใดไม่ใช่
  ผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด
  ผู้สอนเป็นผู้กำหนด
  ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด
  เด็กเป็นผู้กำหนด
4. การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ยึดหลักการที่ว่า “หนึ่งแนวคิดเด็ก สามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรม สามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สำคัญ” เป็นหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อใด
  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  การบูรณาการเรียนรู้
  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
5. กิจกรรมใดที่ไม่ปรากฏในตารางกิจกรรมประจำวัน
  กิจกรรมกลางแจ้ง
  กิจกรรมเสรี
  กิจกรรมการร้องเพลง
  กิจกรรมในวงกลม
6. ข้อใดไม่ใช่ สาระที่ควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม เด็ก
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  ธรรมชาติรอบตัว
  สิ่งมีชีวิตบนโลก
7. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่ออะไร
  เพื่อให้เด็กเรียนเก่ง
  เพื่อจับผิดครู
  เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
  เพื่อช่วยเหลือเด็ก
8. แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กต่อจากครอบครัว คือ
  โรงเรียน
  วัด
  บ้าน
  สังคมทั่วไป
9. กิจกรรมประจำวันที่ควรจัดสำหรับเด็กปฐมวัยมีกี่กิจกรรม
  5 กิจกรรม
  6 กิจกรรม
  4 กิจกรรม
  3 กิจกรรม
10. พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก จะเคลื่อนไหวสิ่งใดก่อน
  คลาน
  คืบ
  ยืน
  เดิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS