แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. He ???..hard all the time.
  study
  studies
  studied
  is studying
2. Somsak???..buy a new car last year.
  don?t
  doesn?t
  didn?t
  isn?t
3. John??????.For two hours when He l encalled her up.
  had been working
  is working
  has work
  worked
4. Lucy????..The first party in his life tomorrow night.
  gives
  gave
  is giving
  would give
5. Sombat??????.His grandmother in ChaingMai next month.
  will visit
  has visited
  visited
  visits
6. Tom???only one picture the other day.
  draw
  is drawing
  drew
  draws
7. The care less servant??????..Glasses.
  has always broken
  always breaks
  is always breaking
  always broke
8. Jim and his secretary???????.Still?????the question.
  do - discuss
  will - discuss
  are - discuss
  are - discussing
9. The sun _______ in the east and set in the west.
  rises
  rise
  rise up
  rising
10. _______ cows _______ grass?
  Did, ate
  Do, eats
  Does, eats
  Do, eat
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS