แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The care less servant??????..Glasses.
  has always broken
  always breaks
  is always breaking
  always broke
2. Wichai????.For Jane since seven o’clock.
  waited
  is waiting
  waits
  has been waiting
3. Her younger sister??????for along time when I saw her.
  is crying
  will cry
  has been crying
  has cried
4. We are waiting for pim.We??.For her for two hours.
  waited
  wil wait
  have been waiting
  will have been waiting
5. Hurry up ! We???????..For you
  are waiting
  will wait
  wait
  have wait
6. Nicky ______ _______ his teeth before go to bed.
  doesn?t brush
  don?t like
  don?t brushing
  doesn?t brushes
7. Suda : What are you going to do tomorrow?
Wira : I am going to????.television.
  watches
  watched
  watch
  watching
8. She?????.To France on business on cea year.
  went
  goes
  will go
  has gone
9. This is the best magazine I???????...
  ever read
  will ever read.
  have ever read
  have ever been read
10. Thani and Sila ??????.you at home tomorrow.
  will meet
  shall meet
  is meeting
  are going to
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS