แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. I………….television when my friends arrived.
  watched
  was watching
  watch
  have watch
2. "While the guests…………,the light went off."
  were dancing
  dance
  danced
  had danced
3. John will ………………here tonight.
  arrive
  arrives
  arrived
  arriving
4. Pharadon Sichaphan ………………a famous tennis player.
  be
  is
  am
  are
5. He………….A few dollars since then.
  was gaining
  is gaining
  has gained
  had gained
6. Her sister came while she…………….
  swims
  has swum
  was swimming
  swam
7. "A:………………your work yet? B:No,not yet."
  Have you finished
  did you see
  Do you finish
  Had you finished
8. Mr.Smith ______ with the government for 30 years when he retired last year.
  has been working
  had been working
  was working
  is working
9. Mr.Smith ______ with the government for 30 years when he retired last year.
  has been working
  had been working
  was working
  is working
10. He ………..hard all the time.
  study
  studies
  studied
  is studying
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS