งานธุรกิจ ม.3

งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าได้แก่ข้อใด
  ธุรกิจการเกษตร
  ธุรกิจเหมืองแร่
  ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
  สร้างงานสร้างอาชีพ
  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้
  คน
  เงิน
  การจัดการ
  ภัยธรรมชาติ
4. แฟรนไชส์ หมายถึงข้อใด
  ร้านขายของชำทั่วไป
  ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆซึ่งระบุไว้ ในสัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันรูปแบบร้านและภาชนะอุปกรณ์
  เป็นธุรกิจแบบขายตรงโดยบุคคลหรือกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดำเนินงานในรูปแบบของการช่วยเหลือแม่ทีมจะช่วยเหลือลูกทีม และมีคลังกักเก็บสินค้าเพื่อให้ลูกทีมเบิกสินค้าในการนำไปจำหน่ายแก่สมาชิก
5. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจ ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
6. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
7. เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป้นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบ จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ หมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  กำไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
  คน เงิน วัสดุ วัตถุดิบ
  เทคโนโลยี
  การจัดการ การตลาด
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด
  ใช้เงินทุนน้อย
  หาทำเลที่ตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ
  กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS