งานธุรกิจ ม.3

งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  กำไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้
  ถูกทุกข้อ
2. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจ ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
3. เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
4. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
5. ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด
  ใช้เงินทุนน้อย
  หาทำเลที่ตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ
  กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้
  คน
  เงิน
  การจัดการ
  ภัยธรรมชาติ
7. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
  สร้างงานสร้างอาชีพ
  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
8. ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ
  การแลกเปลี่ยนสินค้า
  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
9. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา
  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
10. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
  เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย
  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS