งานธุรกิจ ม.3

งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
  การพาณิชย์
  การผลิตสินค้า
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
  เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย
  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
3. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก
  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
5. ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด
  การผลิตสินค้า
  การพาณิชย์
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ
  การแลกเปลี่ยนสินค้า
  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้
  คน
  เงิน
  การจัดการ
  ภัยธรรมชาติ
8. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
  คน เงิน วัสดุ วัตถุดิบ
  เทคโนโลยี
  การจัดการ การตลาด
  ถูกทุกข้อ
9. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
10. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง
  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร
  สถานเสริมความงาม ร้านสะดวกซื้อ
  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ร้านขายยา
  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS