งานธุรกิจ ม.3

งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจ ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
2. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา
  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
3. ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด
  การผลิตสินค้า
  การพาณิชย์
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
4. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
  การพาณิชย์
  การผลิตสินค้า
  การให้บริการ
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
6. วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  กำไร
  ให้บริการกับประชาชน
  ต้องการความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง
  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร
  สถานเสริมความงาม ร้านสะดวกซื้อ
  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ร้านขายยา
  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
9. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
  สร้างงานสร้างอาชีพ
  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
10. แฟรนไชส์ หมายถึงข้อใด
  ร้านขายของชำทั่วไป
  ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆซึ่งระบุไว้ ในสัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันรูปแบบร้านและภาชนะอุปกรณ์
  เป็นธุรกิจแบบขายตรงโดยบุคคลหรือกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดำเนินงานในรูปแบบของการช่วยเหลือแม่ทีมจะช่วยเหลือลูกทีม และมีคลังกักเก็บสินค้าเพื่อให้ลูกทีมเบิกสินค้าในการนำไปจำหน่ายแก่สมาชิก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS