งานธุรกิจ ม.3

งานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
  กิจการเจ้าของคนเดียว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
  ถูกทุกข้อ
2. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนมากกว่า ร้อยละ 50มีข้อดีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ และยังควบคุมสินค้าบางตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อเสียคือภาคเอกชน หมดโอกาสที่จะลงทุนหมายถึงข้อใด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  สหกรณ์
  รัฐวิสาหกิจ
3. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง
  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
4. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
5. ธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าได้แก่ข้อใด
  ธุรกิจการเกษตร
  ธุรกิจเหมืองแร่
  ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง
  ถูกทุกข้อ
6. วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  กำไร
  ให้บริการกับประชาชน
  ต้องการความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า
  ถูกทุกข้อ
7. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก
  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ถูกทุกข้อ
8. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา
  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  กำไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
  สร้างงานสร้างอาชีพ
  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้ เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS