แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint 2019

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกำหนดขนาดของสไลด์จะต้องไปกำหนดตรงส่วนใด
  มุมมอง
  ออกแบบ
  แทรก
  หน้าแรก
2. การบันทึกเพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 ควรบันทึกเป็นนามสกุลใด
  *.pdf
  *.psd
  *.pptx
  *.ppsx
3. จากภาพ หมายเลข 1 คืออะไร

  Tool Bar (ทูบาร์)
  Title Bar (ไตเติ้ลบาร์)
  Menu Bar (เมนูบาร์)
  Slide (สไลด์)
4. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำงานประเภทใด
  โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
5. ข้อใดต่อไปนี้คือไอคอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 ถูกต้องที่สุด
6. ภาพนี้คือเครื่องมือที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวแบบใด

  เลือน
  ย่อ/ขยาย
  คลี่
  หมุน
7. วิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019ข้อใดถูกต้องที่สุด
  คลิก Start > All Program > Microsoft PowerPoint 2019
  คลิก Start > All Program > Microsoft PowerPoint > Microsoft PowerPoint 2019
  คลิก Start > All Program > Microsoft Office > Microsoft PowerPoint 2019
  คลิก Start > All Program > Microsoft Office 2019 > Microsoft PowerPoint 2019
8. ข้อใดคือขั้นตอนการทำไฮเปอร์ลิงค์เพื่อใช้เชื่อมโยงในสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019
  ไฟล์ -> ไฮเปอร์ลิงค์
  ไฟล์ -> เปิด > ไฮเปอร์ลิงค์
  แทรก -> ไฮเปอร์ลิงค์
  แทรก -> เปิด > ไฮเปอร์ลิงค์
9. ข้อใดคือขั้นตอนการนำเข้าภาพจากภายนอกมาใช้ในสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019
  แทรก -> เปิด > รูปภาพ
  แทรก -> รูปภาพ
  ไฟล์ -> รูปภาพ
  ไฟล์ -> เปิด > รูปภาพ
10. การนำเสียงลงในสไลด์ควรเลือกไฟล์เสียงชนิดใด
  *.mp1
  *.mp2
  *.mp3
  *.mp4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS