ข้อสอบชุดที่ 2 การบริหารงานวิชาการ

ข้อสอบชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
  พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
  มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก
  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  การศึกษา
  อาชีพ
  สังคมส่วนตัว
  ทักษะชีวิต
3. วิจัยในชั้นรียน มีลักษณะเป็นวิจัยข้อใด
  วิจัยเชิงพยากรณ์
  วิจัยเชิงวินิจฉัย
  วิจัยพื้นฐาน
  วิจัยเชิงปฏิบัติการ
4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ระดับการประเมินเป็นตามข้อใด
  ผ่าน และ ไม่ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และ ไม่ผ่าน
  ดีมาก ดี และ ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีมาก ผ่าน และ ไม่ผ่าน
5. ข้อใดไม่ใช่ระดับผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
  ระบบตัวเลข
  ระบบตัวหนังสือ
  ระบบร้อยละ
  ระดับมาตราส่วน
6. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  ความสามารถในการใช้ ICT
7. การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุด
  การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
  การพัฒนาระบบการให้คะแนน
  การพัฒนาและการปรับปรงหลักสูตร
  การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่านในการสอบปลายภาค
8. ข้อใดไม่ใช่เอกสารเกี่ยวกับ ปพ.3
  ปพ.3 : ป
  ปพ.3 : บ
  ปพ.3 : พ
  ปพ.3 : ม
9. ข้อใดคือระบุสิ่งที่นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้
  สาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  ตัวชี้วัด
  มาตรฐานการเรียนรู้
10. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS