โปรแกรมกราฟิก หลักการใช้สี

โปรแกรมกราฟิก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระยะของสีโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระยะ มีอะไรบ้าง ตามลำดับ
  ระยะใกล้ ระยะไกล ระยะกลาง
  ระยะกลาง ระยะใกล้ ระยะไกล
  ระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล้
  ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล
2. Symple Harmony แปลว่า
  กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
  กลมกลืนด้วยค่าของน้า หนักของสีๆเดียว
  กลมกลืนคนละสี
  กลมกลืนสีต่างกัน
3. Two Colors Mixing หมายถึง
  สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
  สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
4. Total Value Harmony หมายถึง
  กลมกลืนคนละสี
  กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
  กลมกลืนสีต่างกัน
  กลมกลืนด้วยค่าของหน้า หนักของสีๆเดียว
5. การใช้สีกลมกลืน (Harmony) หมายถึง
  การแตกแยกกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้งกัน
  การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้ง
  การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้ง
  การแตกต่างกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน
6. โดยการกลับ สีที่แก่มาเป็นสีอ่อนด้วยการผสมสีขาว หรือทา ให้เจือจางลงเพื่ออะไร
  เพื่อให้มีน้ำหนักอ่อนกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่อ่อน
  เพื่อให้มีน้ำหนักแก่กว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่แก่
  เพื่อให้มีน้ำหนักอ่อนกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่แก่
  เพื่อให้มีน้ำหนักแก่กว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่อ่อน
7. การสร้างสภาพสีโดยรวม (Tonality) หมายถึง
  การทาสีทีละภาพ
  การทำ ให้เป็นสีโดยภาพเดียว
  การทำ ให้เป็นสีโดยภาพรวม
  การทาสีหลายภาพพร้อมกัน
8. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึงการใช้สีแบบใด
  การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน
  การใช้สีคู่
  การใช้สีเดียว
  การใช้สีแตกต่าง
9. Dominance หมายถึง
  จุดเด่น ขาว ดำ
  จุดเด่นจากแม่สี
  จุดเด่น
  จุดเด่นจากสี
10. Tone หมายถึงอะไร
  สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
  สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
  สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS