แนวข้อสอบ การบริหารงานวิชาการ

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซำ้ชั้นได้
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอนประจำชั้น
  ผอ. สพท.
  คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
2. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพ
  การควบคุมคุณภาพ
  การตรวจสอบคุณภาพ
  การประเมินคุณภาพ
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
  ก่อนประถมศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. แผนการพัฒนาคุณภาพ ควรยึดอะไรเป็นฐาน
  มาตรฐานการศึกษา
  เงื่อนไขการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
  ความต้องการของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน
  คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
  เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
  เพื่อหาจุดบกพร่องของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
6. ผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในระบบการแนะแนวในโรงเรียน
  ผู้ปกครอง
  ครูแนะแนว
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูที่ปรึกษาหรือครุประจำชั้น
7. การที่ครูประจำชั้นปลูกฝังค่านิยม เรื่อง การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สอดคล้องกับจุดเน้นการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการลงสู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดมากที่สุด
  ป.1-3
  ป.4-6
  ม.1-3
  ม.4-6
8. การจัดการเรียนการสอนให้ยึดสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ยึดมาตรฐานการศึกษา
  ยึดตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. เน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับระดับการศึกษาข้อใด
  ระดับก่อนประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. หน่วยงานใดต่อไปนี้ มีหน้าที่กำหนดสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS