ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานวิชาการ

ข้อสอบชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือหัวใจของการบริการแนะแนว
  บริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
  บริการจัดวางตัวบุคคล
  บริการสนเทศ
  บริการให้คำปรึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานทางราชการ ข้อใดต้องลงนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปพ.2
  ปพ.4
  ปพ.8
  ปพ.9
3. ปพ.8 ตรงเอกสารหลักฐานทางราชการข้อใด
  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
  ระเบียนสะสม
  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
4. ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตรงกับข้อใด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
5. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมินตรงกับข้อใด
  ผ่าน ไม่ผ่าน
  ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีมาก ผ่าน
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการออกจากโรงเรียน ที่ต้องกรอกเอกสาร ปพ.1
  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
  จบการศึกษาภาคบังคับ
  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7. คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ข้อใดมีความสำคัญที่สุด
  ความตรง
  ความเชื่อมั่น
  ความยาก
  อำนาจจำแนก
8. วัดได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิม ตรงกับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยข้อใด
  ความตรง
  ความเที่ยง
  ความเชื่อมั่น
  อำนาจจำแนก
9. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับปรัชญาของการแนะแนว
  พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีสาเหตุ
  มนุษย์ทุกคนย่อมมีปัญหา
  มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ
  มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงยิ่ง
10. การบริหารงานวิชาการ เรื่องใดไม่ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
  การวัดผล การประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
  การวางแผนงานด้านวิชาการ
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS