วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน
  ก. ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน
  ข. เขียนทิศทางการทำงานโดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง
  ค. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดควรเป็นจุดเดียวกัน
  ง. เขียนคำอธิบายในภาพสัญลักษณ์ด้วยความกระชับ ชัดเจน
2. ตำรวจสอบปากคำพยานคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพนักงานในร้านอาหาร ถึงเหตุการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยซึ่งมารับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งนี้ ได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของเจ้าของร้านไป ตามแนวคิดเชิงนามธรรม ข้อมูลใดที่ตำรวจควรละทิ้งมากที่สุด
  ก. รูปร่างหน้าตาของผู้ต้องสงสัย
  ข. ลักษณะเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย
  ค. ช่วงเวลาที่ผู้ต้องสงสัยอยู่ในร้าน
  ง. รายการอาหารที่ผู้ต้องสงสัยรับประทาน
3. ข้อใดเป็นรหัสจำลองที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด
  ก. START , STOP , BEGIN
  ข. END , SHOW , PRINT
  ค. OUTPUT, END, DISPLAY
  ง. GET, WRITE, OUTPUT
4. ข้อใดคือรหัสจำลองของการคำนวณหาผลรวมของเลข 2 จำนวน
  ก. COUNT = number 1 and 2
  ข. COUNT number 1 = number 2
  ค. COMPUTE number 1 and number 2
  ง. COMPUTE summary = number 1 + number 2
5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  ก. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด
  ข. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทา งานตามคำสั่งได้
  ค. การเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานไม่เป็นที่นิยม เพราะเข้าใจยาก
  ง. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุด
6. ข้อใดเป็นหลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน
  ก. ใช้ตัวเลขแทนลำดับการทำงาน
  ข. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดควรเป็นจุดเดียวกัน
  ค. เขียนทิศทางการทำงานโดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง
  ง. ไม่ต้องเขียนคำอธิบายในภาพสัญลักษณ์
7. คำสั่ง "คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว" เป็นการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบใด
  ก. ภาษาสื่อสาร
  ข. ภาษาคอมพิวเตอร์
  ค. ภาษาธรรมชาติ
  ง. ผังงาน
8. ในการฝึกรีดผ้าโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม ข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องพิจารณา
  ก. ชนิดของผ้า
  ข. ชนิดของอุปกรณ์รีดผ้า
  ค. อุณหภูมิของอุปกรณ์รีดผ้า
  ง. สีของผ้า
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด
  ข. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งได้
  ค. การเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานทำให้เห็นลำดับแนวความคิดในการทำงาน
  ง. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองควรใช้รูปแบบภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
10. รหัสจำลองใดแตกต่างจากพวก
  ก. START
  ข. DISPLAY
  ค. OUTPUT
  ง. PRINT
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS