วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเขียนผังงานจะต้องอ้างอิงจากกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ตรงตามข้อใด
  1.การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ รับข้อมูล
  2.การแสดงผลลัพธ์ รับข้อมูล การประมวลผล
  3.ข้อมูลออก ข้อมูลเข้า การประมวลผล
  4.การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์
2. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก
  1.ดำเนินการแก้ไข
  2.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  3.วางแผนการแก้ปัญหา
  4.ตรวจสอบและปรับปรุง
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนผังงาน
  1. มีข้อผิดพลาดน้อย เมื่อทำงาน
  2. แยะแยะรายละเอียดของปัญหาได้ง่าย
  3. การเขียนโปรแกรมทำได้ตามลำดับขั้นตอน
  4. การทำงานที่วกวนและซับซ้อน
4. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร

  การนำข้อมูลเข้า-ออก แบบทั่วไป
  เริ่มต้นและจบ
  การปฏิบัติงาน
  ทิศทาง
5. การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา เหมาะกับรูปแบบข้อมูลที่เป็นอย่างไร
  1.ข้อมูลที่ซับซ้อน
  2.รายละเอียดและข้อมูลน้อย
  3.รายละเอียดจำนวนมากและข้อมูลมาก
  4.ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงนามธรรมได้ถูกต้องที่สุด
  1.แนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะทางสังคมศาสตร์
  2.แนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  3.แนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ และยากที่จะทำความเข้าใจ
  4.แนวคิดที่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แยกแยะรายละเอียดความสำคัญของปัญหาแต่ละประเด็น
7. แนวคิดเชิงนามธรรม เมื่อนำมาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะสามารถแก้ไขได้ในเรื่องอะไร
  1.การหาผลลัพธ์ของสมการ
  2.การหาผลลัพธ์จากการคูณ
  3.การหาพื้นที่ของห้องเรียน
  4.การหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต
8. การเขียนรหัสลำลอง คือ
  1. การใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหา
  2. การใช้สัญลักษณ์ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
  3. การใช้รหัสคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
  4. การทดสอบระบบคอมพิวเตอร์
9. อัลกอริทึม (algorithm) หมายถึงอะไร
  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.ระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดเอง ทำเองตามอัตโนมัติ
  3.ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  4.ระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดำเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
10. การถ่ายทอดความคิดจะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังที่ชัดเจนอาจอยู่ในรูปของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับเรียกว่าอะไร (ความรู้ความจำ)
  1. รหัสคอมพิวเตอร์
  2. รหัสลำลอง
  3. รหัสคูปอง
  4. รหัสแลกซื้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS