วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเขียนรหัสลำลอง คือ
  1. การใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหา
  2. การใช้สัญลักษณ์ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
  3. การใช้รหัสคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
  4. การทดสอบระบบคอมพิวเตอร์
2. แนวคิดเชิงนามธรรม เมื่อนำมาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะสามารถแก้ไขได้ในเรื่องอะไร
  1.การหาผลลัพธ์ของสมการ
  2.การหาผลลัพธ์จากการคูณ
  3.การหาพื้นที่ของห้องเรียน
  4.การหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต
3. การเขียนผังงานจะต้องอ้างอิงจากกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ตรงตามข้อใด
  1.การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ รับข้อมูล
  2.การแสดงผลลัพธ์ รับข้อมูล การประมวลผล
  3.ข้อมูลออก ข้อมูลเข้า การประมวลผล
  4.การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์
4. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร

  การนำข้อมูลเข้า-ออก แบบทั่วไป
  เริ่มต้นและจบ
  การปฏิบัติงาน
  ทิศทาง
5. การถ่ายทอดความคิดจะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังที่ชัดเจนอาจอยู่ในรูปของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับเรียกว่าอะไร (ความรู้ความจำ)
  1. รหัสคอมพิวเตอร์
  2. รหัสลำลอง
  3. รหัสคูปอง
  4. รหัสแลกซื้อ
6. อัลกอริทึม (algorithm) หมายถึงอะไร
  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.ระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดเอง ทำเองตามอัตโนมัติ
  3.ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  4.ระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดำเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
7. การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา เหมาะกับรูปแบบข้อมูลที่เป็นอย่างไร
  1.ข้อมูลที่ซับซ้อน
  2.รายละเอียดและข้อมูลน้อย
  3.รายละเอียดจำนวนมากและข้อมูลมาก
  4.ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงนามธรรมได้ถูกต้องที่สุด
  1.แนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะทางสังคมศาสตร์
  2.แนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  3.แนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ และยากที่จะทำความเข้าใจ
  4.แนวคิดที่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แยกแยะรายละเอียดความสำคัญของปัญหาแต่ละประเด็น
9. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก
  1.ดำเนินการแก้ไข
  2.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  3.วางแผนการแก้ปัญหา
  4.ตรวจสอบและปรับปรุง
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนผังงาน
  1. มีข้อผิดพลาดน้อย เมื่อทำงาน
  2. แยะแยะรายละเอียดของปัญหาได้ง่าย
  3. การเขียนโปรแกรมทำได้ตามลำดับขั้นตอน
  4. การทำงานที่วกวนและซับซ้อน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS