แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นอักษรควบไม่แท้
  ตราด
  ทรวดทรง
  เปรี้ยว
  แกว่ง
2. อาชีพที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
  สุจริต
  สร้างชื่อเสียง
  สร้างความร่ำรวย
  สร้างความยอมรับจากคนรอบข้าง
3. คุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพอิสระคืออะไร
  ความอดทน
  ความตรงต่อเวลา
  ความเห็นอกเห็นใจ
  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
4. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
  ชายฉกรรจ์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
  ผู้ใหญ่หลอกหลอนให้เด็กขายยาเสพติด
  ครูคร่ำครึอยู่กับระเบียบวินัย
  แดนอ้วกเป็นเลือด
5. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  เรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  ฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์จริง
6. ข้อใดใช้ลักษณนามผิดกลุ่ม
  ผี ฤษี - คน
  แห อวน - ปาก
  แหวน กำไล - วง
  จักร บ้าน - หลัง
7. ข้อใดมีคำออกเสียงวรรณยุกต์โททุกคำ
  ฟัน ฝ่า
  ว่า รู้
  ทั้ง น้อง
  กว้าง โต้
8. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
9. ใครประกอบอาชีพรับจ้าง
  ปิ่นขายอาหารตามสั่ง
  ทรายเป็นช่างเสริมสวย
  มุกเป็นคุณครูโรงเรียนเอกชน
  พลอยขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด
10. เจตคติใดช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
  การตรงต่อเวลา
  ความซื่อสัตย์ สุจริต
  ความขยันและอดทน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS