กลางภาค เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลางภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยี
  ก. ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
  ข. ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
  ค. สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ
  ง. ถูกทุกข้อ
2. ระบบทางเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  ก. Profit Process Progress
  ข. Product Process Outcome
  ค. Input Process Output
  ง. Ideal Process Feedback
3. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. What App
  ข. Stethoscope
  ค. Biofuel
  ง. Intranet
4. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี
  ก. เป็นนวัตกรรมของมนุษย์
  ข. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ค. เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
  ง. เป็นผลผลิตที่ได้จากการกระทำของมนุษย์
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์
  ก. บิวซื้อยาสามัญประจำบ้านมาเก็บไว้
  ข. เบสเลือกซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับฤดูหนาว
  ค. โบว์ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
  ง. บอสพาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
6. กระบวนการกลั่นน้ำมันจัดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด
  ก. ผลิตภัณฑ์
  ข. ข้อความ
  ค. กระบวนการ
  ง. ระบบ
7. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่าระบบมากที่สุด
  ก. การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน
  ข. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ค. ข้อมูลที่ใช้ป้อนกลับเพื่อให้เกิดการทำงาน
  ง. ขีดความสามารถในการทำงาน
8. เทคโนโลยีใดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย
  ก. โปรแกรม Microsoft Office
  ข. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ค. การส่งดาวเทียม THEOS ของประเทศไทย
  ง. ถูกทุกข้อ
9. ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด
  ก. ระบบการหายใจ
  ข. ระบบการไหลเวียนโลหิต
  ค. ระบบการขับถ่าย
  ง. ระบบการฟอกไตจากเครื่องไตเทียม
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. ลดมลภาวะทางอากาศ
  ข. ทำให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
  ค. ลดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์
  ง. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS