กลางภาค เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลางภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยี
  ก. แก้วน้ำ เก็บรักษาอุณหภูมิ
  ข. Google Map
  ค. รถยนต์ Hybrid

2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยี
  ก. ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
  ข. ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
  ค. สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ
  ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. What App
  ข. Stethoscope
  ค. Biofuel
  ง. Intranet
4. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก
  ก. Instagram
  ข. Facebook
  ค. Twitter
  ง. ATM
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์
  ก. บิวซื้อยาสามัญประจำบ้านมาเก็บไว้
  ข. เบสเลือกซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับฤดูหนาว
  ค. โบว์ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
  ง. บอสพาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. ลดมลภาวะทางอากาศ
  ข. ทำให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
  ค. ลดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์
  ง. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
7. "ปัจจุบันมีการพัฒนาแบตเตอรี่สำรองในโทรศัพท์มือถือ หรือ Power Bank ให้มีความสามารถในการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้โทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟมาต่อ โดยหลักการใช้งานคือต้องชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่สำรอง จากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ให้นำสาย USB มาต่อเข้าที่แบตเตอรีสำรองและโทรศัพท์มือถือ" ข้อใดเป็นปัญหาที่ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ขึ้นมา
  ก. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีราคาแพง
  ข. การชาร์จพลังงานแบบเดิมสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
  ค. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีข้อจำกัดในการใช้งานที่ต้องต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  ง. การชาร์จพลังงานแบบเดิมใช้ระยะเวลานาน
8. เทคโนโลยีใดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย
  ก. โปรแกรม Microsoft Office
  ข. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ค. การส่งดาวเทียม THEOS ของประเทศไทย
  ง. ถูกทุกข้อ
9. ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก เทคโนโลยีใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์น้อยที่สุด
  ก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข. เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร
  ค. เทคโนโลยีการขนส่ง
  ง. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
10. ระบบทางเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  ก. Profit Process Progress
  ข. Product Process Outcome
  ค. Input Process Output
  ง. Ideal Process Feedback
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS