กลางภาค เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลางภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่าระบบมากที่สุด
  ก. การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน
  ข. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ค. ข้อมูลที่ใช้ป้อนกลับเพื่อให้เกิดการทำงาน
  ง. ขีดความสามารถในการทำงาน
2. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. What App
  ข. Stethoscope
  ค. Biofuel
  ง. Intranet
3. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก
  ก. Instagram
  ข. Facebook
  ค. Twitter
  ง. ATM
4. ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก เทคโนโลยีใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์น้อยที่สุด
  ก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข. เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร
  ค. เทคโนโลยีการขนส่ง
  ง. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี
  ก. เป็นนวัตกรรมของมนุษย์
  ข. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ค. เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
  ง. เป็นผลผลิตที่ได้จากการกระทำของมนุษย์
6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. ลดมลภาวะทางอากาศ
  ข. ทำให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
  ค. ลดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์
  ง. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
7. กระบวนการกลั่นน้ำมันจัดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด
  ก. ผลิตภัณฑ์
  ข. ข้อความ
  ค. กระบวนการ
  ง. ระบบ
8. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยี
  ก. ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
  ข. ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
  ค. สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ
  ง. ถูกทุกข้อ
9. "ปัจจุบันมีการพัฒนาแบตเตอรี่สำรองในโทรศัพท์มือถือ หรือ Power Bank ให้มีความสามารถในการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้โทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟมาต่อ โดยหลักการใช้งานคือต้องชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่สำรอง จากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ให้นำสาย USB มาต่อเข้าที่แบตเตอรีสำรองและโทรศัพท์มือถือ" ข้อใดเป็นปัญหาที่ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ขึ้นมา
  ก. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีราคาแพง
  ข. การชาร์จพลังงานแบบเดิมสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
  ค. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีข้อจำกัดในการใช้งานที่ต้องต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  ง. การชาร์จพลังงานแบบเดิมใช้ระยะเวลานาน
10. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยี
  ก. แก้วน้ำ เก็บรักษาอุณหภูมิ
  ข. Google Map
  ค. รถยนต์ Hybrid

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS