กลางภาค เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลางภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. ลดมลภาวะทางอากาศ
  ข. ทำให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
  ค. ลดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์
  ง. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
2. "ปัจจุบันมีการพัฒนาแบตเตอรี่สำรองในโทรศัพท์มือถือ หรือ Power Bank ให้มีความสามารถในการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้โทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟมาต่อ โดยหลักการใช้งานคือต้องชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่สำรอง จากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ให้นำสาย USB มาต่อเข้าที่แบตเตอรีสำรองและโทรศัพท์มือถือ" ข้อใดเป็นปัญหาที่ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ขึ้นมา
  ก. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีราคาแพง
  ข. การชาร์จพลังงานแบบเดิมสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
  ค. การชาร์จพลังงานแบบเดิมมีข้อจำกัดในการใช้งานที่ต้องต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  ง. การชาร์จพลังงานแบบเดิมใช้ระยะเวลานาน
3. ระบบทางเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  ก. Profit Process Progress
  ข. Product Process Outcome
  ค. Input Process Output
  ง. Ideal Process Feedback
4. ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก เทคโนโลยีใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์น้อยที่สุด
  ก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข. เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร
  ค. เทคโนโลยีการขนส่ง
  ง. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5. กระบวนการกลั่นน้ำมันจัดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด
  ก. ผลิตภัณฑ์
  ข. ข้อความ
  ค. กระบวนการ
  ง. ระบบ
6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยี
  ก. ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
  ข. ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
  ค. สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ
  ง. ถูกทุกข้อ
7. โครงการฝนหลวงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ก. เป็น เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข. เป็น เพราะเป็นการสร้างสิ่งใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ค. ไม่เป็น เพราะเป็นการรบกวนธรรมชาติ
  ง. ไม่เป็น เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
8. ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด
  ก. ระบบการหายใจ
  ข. ระบบการไหลเวียนโลหิต
  ค. ระบบการขับถ่าย
  ง. ระบบการฟอกไตจากเครื่องไตเทียม
9. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่าระบบมากที่สุด
  ก. การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน
  ข. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ค. ข้อมูลที่ใช้ป้อนกลับเพื่อให้เกิดการทำงาน
  ง. ขีดความสามารถในการทำงาน
10. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. What App
  ข. Stethoscope
  ค. Biofuel
  ง. Intranet
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS