การเป็นพลเมืองที่ดี

การเป็นพลเมืองที่ดี,82544 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ได้
  เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  ได้
2. กมลชอบเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในวิชาต่างๆ อยู่เสมอ การกระทำของกมล
  1
  ใฝ่เรียนรู้
  ขยันหมั่นเพียร
  มีจิตสาธารณะ
3. “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในร่างกาย
  เสรีภาพในร่างกาย
  สิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม
  ความเสมอภาคตามกฎหมาย
4. การกระทำของบุคคลในข้อใด แสดงถึงการปฏิบัติตนตามเสรีภาพในเคหสถาน
  เอ๋
  เปิดวิทยุเสียงดังกระหึ่มในบ้านของตนแต่เพื่อนบ้านไม่พอใจ
  โจ้
  เป็นยามของหมู่บ้านจึงสามารถเดินเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจดูความปลอดภัย
5. ปิดภาคเรียนนี้นิดและน้อยไปเที่ยวหัวหิน ต่ายและตูนไปเที่ยวยะลา ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเสรีภาพในด้านใด
  เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  เสรีภาพในการเดินทาง
  เสรีภาพส่วนบุคคล
  เสรีภาพในการสื่อสาร
6. “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  3
  “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  สอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
7. บุษกรไปโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และถ้าลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียน เธอก็จะขอยืมจากเพื่อนการกระทำของบุษกรแสดงถึงการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีในข้อใด
  มีความละอาย
  มีระเบียบวินัย
  มีความรับผิดชอบ
  มีความละอาย
8. ต้อมเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วได้เรียนต่อถึงระดับมัธยมศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แสดงถึง
  1
  สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
9. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ความเสมอภาค
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  สิทธิ หน้าที่
10. ชมรม “รักโรงเรียน” พากันลอกคลองข้างโรงเรียน เพื่อนำขยะในคลองออกไป ส่งผลให้คลองไม่ตื้นเขิน การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  มีระเบียบวินัย
  รักษาสาธารณสมบัติ
  มีคุณธรรมจริยธรรม
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS