หลักการใช้ a an the หรือ article a an the

หลักการใช้ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. We live in _____ Perth in _____ area near to _____ Swan River.
  a,an
  a,a
  the,a
  an,the
2. That is _____ old car.
  a
  an
  the
  -
3. Surachai was at home. He was reading _____ magazine in _____ living-room.
  a,-
  a,a
  a,the
  a,an
4. My son is _____third boy from the left.
  a
  an
  the
  -
5. _____vegetables are good for health.
  a
  an
  the
  -
6. They’ve lost _____ black dog.
  a
  an
  the
  -
7. Without ______ fuel, _____ cars don’t work.
  a,-
  a,a
  a,the
  -,-
8. Tanggwa’s reading ______ interesting book.
  a
  an
  the
  -
9. We’ve bought _____ small flat in _____ Udomsook Road.
  a,-
  a,an
  the,a
  an,an
10. _____tall boys like football.
  A
  An
  The
  -
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS