หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงการสื่อสารยุคโลกไร้สายได้ถูกต้อง
  นิยมใช้เพื่อความจำเป็นในการสื่อสารเท่านั้น
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวกลางในการสื่อสาร
  มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อมูลที่สื่อสาร
  มักส่งข้อมูลในปริมาณมากและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการสื่อสารเป็นหลัก
2. ข้อใดกล่าวถึงตัวกลางได้ถูกต้อง
  สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสาร
  สิ่งที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
  เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทั้งหมด
  เทคโนโลยีที่ทำหน้าเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
3. ข้อใดกล่าวถึงโพรโทคอลได้ถูกต้อง
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
  เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
  เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
4. การสื่อสารประเภทใดที่ผู้รับสารมีบทบาทน้อยที่สุด
  การสื่อสารทิศทางเดียว
  การสื่อสารหลายทิศทาง
  การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
5. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลในการสื่อสาร
  คำพูด
  รูปภาพ
  รายงาน
  ความคิด
6. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
7. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
8. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
  ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้รับสารจะทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้สื่อสารผลัดกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
9. ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง
  ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และคุณภาพต่ำ
  ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
  ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
10. ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อยู่ในรูปแบบของแสงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของเสียงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS