หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
  เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา
  เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
2. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
3. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
  มีลักษณะเป็นตัวอักษรเท่านั้น
  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำข้อมูล
  สามารถใช้อ้างอิงตามหลักวิชาการได้
  จะต้องผ่านกระบวนการเข้าและถอดรหัส
4. ข้อใดคือตัวกลางแบบไร้สายที่ใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  แสง
  เสียง
  อากาศ
  คลื่นความถี่
5. ผู้รับสารที่ดีควรมีลักษณะใด
  สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้เร็ว
  มีประสบการณ์ในการใช้ตัวกลาง
  มีความรู้ด้านการส่งข้อมูลเป็นอย่างดี
  สามารถตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารได้
6. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
7. ข้อใดกล่าวถึงการสื่อสารยุคโลกไร้สายได้ถูกต้อง
  นิยมใช้เพื่อความจำเป็นในการสื่อสารเท่านั้น
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวกลางในการสื่อสาร
  มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อมูลที่สื่อสาร
  มักส่งข้อมูลในปริมาณมากและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการสื่อสารเป็นหลัก
8. ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
  แบบมีสาย
  แบบไม่มีสาย
  แบบทิศทางเดียว
  แบบหลายทิศทาง
9. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
  ข้อมูล
  เจตคติ
  ตัวกลาง
  โพรโทคอล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS