สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา

สอบเข้ามหาลัย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
2. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อยๆ
  เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
  เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดี หลังจากยอมรับความผิดพลาด
  เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
3. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur?
  La rose
  Le muguet
  La marguerite
  La fleur de lys.
4. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
  พระเยซูคือนะบีหนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวัน และวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
5. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
6. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชมชนบท
  ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท
  ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชน
  ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกชุมชนชนบท
7. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________�mes disques.
  amener
  apporter
  emporter
  emmener
8. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
9. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
  การออกเสียงลงประชามติ
  การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมาตรี
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง
10. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
  Ni l’ un ni l’ autre
  Rien
  Personne
  Aucune
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS