เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ ป.5

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โอวาทที่พระพุทธองค์ประทานแก่พระโสณโกฬิวิสะอุปมาด้วยเครื่องดนตรีข้อใด
  กลอง
  ขลุ่ย
  พิณ
  บัณเฑาะว์
2. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า พระโสณโกฬิวิสะเป็นเอตทัคคะทางด้านใด
  เป็นผู้ที่มีความเพียรมาก
  เป็นผู้ที่มีเมตตาสูง
  เป็นผู้ที่มีอุเบกขาสูง
  เป็นผู้ที่มีสัจจะ
3. พระโสณโกฬิวิสะ เกิดในวรรณะใด
  พราหมณ์
  กษัตริย์
  แพศย์
  ศูทร
4. เหตุใดพระโสณโกฬิวิสะท้อแท้ใจในการทำความเพียร
  มีความง่วงขัดขวางการทำความเพียร
  มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมมาก แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
  เป็นห่วงบิดามารดาว่าไม่มีผู้ดูแล
  ยังมีจิตใจที่ฟุ้งซ่าน
5. สายพิณที่ขึงตึงเกินไป เปรียบได้กับสิ่งใด
  การมีความเพียรมากจนเกินพอดี
  การมีความเพียรเพียงเล็กน้อย
  การมีความเพียรแต่พอดี
  การไม่มีความเพียร
6. คุณธรรมของพระโสณโกฬิวิสะที่เป็นแบบอย่างคือข้อใด
  สัจจะ
  วิริยะ
  เมตตา
  อุเบกขา
7. ลักษณะพิเศษของพระโสณโกฬิวิสะที่ผู้อื่นไม่มี คือข้อใด
  มีขนขึ้นตามลำตัว
  มีผมสีขาวตั้งแต่แรกเกิด
  มีขนจมูกยาวมาก
  มีขนอ่อนขึ้นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า
8. พระโสณโกฬิวิสะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อใด
  ไปล่าสัตว์กับเพื่อน
  เดินทางไปค้าขาย
  รับราชการอยู่ในวัง
  ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร
9. เอตทัคคะ หมายถึงข้อใด
  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน
  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก
  เป็นผู้ที่มีผู้ยกย่องมาก
  เป็นผู้เลิศในทางใดทางหนึ่ง
10. เพราะเหตุใด พระโสณโกฬิวิสะจึงได้ขออุปสมบท
  ได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้า
  ได้ฟังพระธรรมและเลื่อมใส
  บวชตามเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน
  บวชให้บิดามารดา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS