การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน,การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช้ หลักการเขียนผังงาน Flowchart
  ใช้ลูกศรกำหนดการทำงานของโปรแกรมจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา โดยเรียงลำดับการทำงานของคำสั่ง ไม่ควรสลับการทำงานกัน
  คำอธิบายภายในผังงานต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการเขียนโปรแกรม
  ลูกศรทุกตัวต้องออกจากผังงานและชี้ที่ผังงานเสมอ
  เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง เช่น การกำหนดค่าตัวแปรให้เลือกใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจด้วยคำสั่ง if ให้เลือกใช้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เป็นต้น
2. ข้อใดเป็นหลักการเขียนผังงาน Flowchart
  ผังงานทุกผังงานนั้นต้องมีลูกศรเข้าและออก ยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทำงานเท่านั้น
  ผังงานเป็นสัญลักษณ์ที่คิดเองตามข้อตกลงข้อผู้ออกแบบและผู้เขียนโปรแกรม
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
3. ลักษณะโครงสร้างของผังงาน Flowchart มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) เพื่อแก้ไขปัญหา
  2 ประเภท คือ (1) แบบข้อความ (2) แบบผังงาน
  3 ประเภท คือ (1) แบบตามลำดับ (2) แบบตามเงื่อนไข (3) แบบวนซ้ำ
  4 ประเภท คือ (1) แบบตรง (2) แบบผังงาน (3) แบบวนซ้ำ (4) แบบบอกเล่า
4. หลักการสำคัญการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ
  การเขียนข้อความต้องเขียนให้ละเอียด ชัดเจน
  การเขียนข้อความต้องขั้นตอน เข้าใจง่าย
  การเขียนข้อความต้องไม่ยืดเยื้อจนเกินไปจนยากต่อการทำความเข้าใจ
  ถูกทุกข้อ
5. ประโยชน์ของผังงาน Flowchart
  การเขียนผังงานใช้สัญลักษณ์เป็นสากล สามารถนำไปเขียนและสื่อความหมาย ความเข้าใจได้ทุกภาษา
  หากมีการขยายงานต่อจากผังงานเดิมก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยอาศัยได้ดูผังงานเดิมประกอบจะทำให้เข้าใจได้รวดเร็วกว่าการดูรายละเอียดจากโปรแกรม หรือระบบงานเดิม
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
6. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ หมายถึง อะไร
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้สัญลักษณ์
  การแสดงการทำงานของโปรแกรมที่จะเขียน
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการเขียนเป็นข้อความบอกเล่า
  ถูกทุกข้อ
7. การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) เพื่อแก้ไขปัญหา
  2 ประเภท คือ (1) แบบข้อความ (2) แบบผังงาน
  3 ประเภท คือ (1) แบบตามลำดับ (2) แบบตัดสินใจ (3) แบบวนซ้ำ
  4 ประเภท คือ (1) แบบตรง (2) แบบผังงาน (3) แบบวนซ้ำ (4) แบบบอกเล่า
8. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นผังงาน หมายถึงอะไร
  การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรม
  เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรม
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการเขียนเป็นผังงาน Flowchart
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของผังงาน Flowchart
  ทำให้ตรวจพบข้อผิดพลาดได้ง่าย และสามารถแก้ไขจุดผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
  ทำให้มองเห็นภาพของระบบและโปรแกรมได้ทั้งหมด และใช้เวลาในการเข้าใจการทำงานได้เร็วขึ้น
  การเขียนผังงานใช้สัญลักษณ์เป็นสากล สามารถนำไปเขียนและสื่อความหมาย ความเข้าใจได้ทุกภาษา
  เป็นประโยชน์ของผังงานทุกข้อที่กล่าวมา
10. การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Stucture Programming) จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบ อะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) Logical
  2 ประเภท คือ (1) Text (2) Flowchart
  3 ประเภท คือ (1)Stucture (2) Dicision (3) Loop
  ไม่มีข้อใดถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS