การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน,การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช้ หลักการเขียนผังงาน Flowchart
  ใช้ลูกศรกำหนดการทำงานของโปรแกรมจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา โดยเรียงลำดับการทำงานของคำสั่ง ไม่ควรสลับการทำงานกัน
  คำอธิบายภายในผังงานต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการเขียนโปรแกรม
  ลูกศรทุกตัวต้องออกจากผังงานและชี้ที่ผังงานเสมอ
  เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง เช่น การกำหนดค่าตัวแปรให้เลือกใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจด้วยคำสั่ง if ให้เลือกใช้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เป็นต้น
2. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นผังงาน หมายถึงอะไร
  การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรม
  เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรม
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการเขียนเป็นผังงาน Flowchart
  ถูกทุกข้อ
3. ประโยชน์ของผังงาน Flowchart
  การเขียนผังงานใช้สัญลักษณ์เป็นสากล สามารถนำไปเขียนและสื่อความหมาย ความเข้าใจได้ทุกภาษา
  หากมีการขยายงานต่อจากผังงานเดิมก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยอาศัยได้ดูผังงานเดิมประกอบจะทำให้เข้าใจได้รวดเร็วกว่าการดูรายละเอียดจากโปรแกรม หรือระบบงานเดิม
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
4. การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Stucture Programming) จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบ อะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) Logical
  2 ประเภท คือ (1) Text (2) Flowchart
  3 ประเภท คือ (1)Stucture (2) Dicision (3) Loop
  ไม่มีข้อใดถูก
5. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ หมายถึง อะไร
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้สัญลักษณ์
  การแสดงการทำงานของโปรแกรมที่จะเขียน
  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการเขียนเป็นข้อความบอกเล่า
  ถูกทุกข้อ
6. ลักษณะโครงสร้างของผังงาน Flowchart มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) เพื่อแก้ไขปัญหา
  2 ประเภท คือ (1) แบบข้อความ (2) แบบผังงาน
  3 ประเภท คือ (1) แบบตามลำดับ (2) แบบตามเงื่อนไข (3) แบบวนซ้ำ
  4 ประเภท คือ (1) แบบตรง (2) แบบผังงาน (3) แบบวนซ้ำ (4) แบบบอกเล่า
7. การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  1 ประเภท คือ (1) เพื่อแก้ไขปัญหา
  2 ประเภท คือ (1) แบบข้อความ (2) แบบผังงาน
  3 ประเภท คือ (1) แบบตามลำดับ (2) แบบตัดสินใจ (3) แบบวนซ้ำ
  4 ประเภท คือ (1) แบบตรง (2) แบบผังงาน (3) แบบวนซ้ำ (4) แบบบอกเล่า
8. ข้อใดเป็นหลักการเขียนผังงาน Flowchart
  ผังงานทุกผังงานนั้นต้องมีลูกศรเข้าและออก ยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทำงานเท่านั้น
  ผังงานเป็นสัญลักษณ์ที่คิดเองตามข้อตกลงข้อผู้ออกแบบและผู้เขียนโปรแกรม
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
9. หลักการสำคัญการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ
  การเขียนข้อความต้องเขียนให้ละเอียด ชัดเจน
  การเขียนข้อความต้องขั้นตอน เข้าใจง่าย
  การเขียนข้อความต้องไม่ยืดเยื้อจนเกินไปจนยากต่อการทำความเข้าใจ
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของผังงาน Flowchart
  ทำให้ตรวจพบข้อผิดพลาดได้ง่าย และสามารถแก้ไขจุดผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
  ทำให้มองเห็นภาพของระบบและโปรแกรมได้ทั้งหมด และใช้เวลาในการเข้าใจการทำงานได้เร็วขึ้น
  การเขียนผังงานใช้สัญลักษณ์เป็นสากล สามารถนำไปเขียนและสื่อความหมาย ความเข้าใจได้ทุกภาษา
  เป็นประโยชน์ของผังงานทุกข้อที่กล่าวมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS