แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การมอบอำนาจของบุคคลในตำแหน่งใด ให้แก่ผู้ดารงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนไม่ถูกต้อง
  เลขาธิการมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา/ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มอบอำนาจให้ ข้าราชการครูในสังกัด
  ผอ.สถานศึกษามอบอำนาจให้ ข้าราชการในสถานศึกษา
  ผวจ.มอบอำนาจให้ ผู้ช่วยผู้ว่าตามที่ได้รับมอบจาก รมต.ศธ.
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
  รัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทน
  รัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
3. ในการปฏิบัติราชการแทน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษากำหนด
  ผอ.สพท.อาจมอบอำนาจให้แก่ข้าราชการใน สพท.ได้ตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
  ผวจ.อาจมอบอำนาจให้แก่รอง ผวจ.ตามที่ได้รับมอบอำนาจ แต่ต้องแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้น ทราบ
  ผวจ.จะมอบอำนาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
4. เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ ยกเว้นข้อใด
  กากับติดตามผล
  แก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ
  แนะนาแก่ผู้รับมอบอำนาจ
  แต่งตั้งคนอื่นรักษาราชการแทน
5. ส่วนราชการตามข้อใดไม่ได้เป็นนิติบุคคล
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทน จะใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างไร
  ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ปฏิบัติราชการแทน
  รักษาการในตำแหน่ง
  รักษาราชการแทน
7. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะรัฐมนตรี
  เลขาธิการ
8. ตำแหน่งใดที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้
  รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อานวยการสถานศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติ
  ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อานวยการสถานศึกษา
9. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตราเป็นกฎหมายใด
  ประกาศกระทรวง
  ออกเป็นกฎกระทรวง
  ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
  คำสั่งกระทรวง
10. บุคคลในตาแหน่งใดที่มอบอำนาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้
  รมต.
  เลขาธิการ กพฐ
  ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ปลัดกระทรวง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS