พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พรบ.ลูกเสือ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ ต้องช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด
    5 ปี
    ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    1 ปี
    2 ปี
2. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาลูกเสือไทย
    นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภานายก
    รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก
    มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดสิบคน
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย
3. ใครทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
    รองนายรัฐมนตรี
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลักษณะอย่างไร
    กลม
    กลมรี
    ไข่
    รูปไข่
5. เหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางลูกเสือที่ปฏฺบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเท่าใด
    5 ปี
    ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    15 ปี
    ไม่น้อยกว่า 15 ปี
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
    7 คน
    ไม่เกิน 7 คน
    15 คน
    ไม่เกิน 15 คน
7. เหรียญลูกเสือสดุดีที่ มีเข็มหน้าเสือ ทำด้วยโลหะเงิน ประดับที่แถบแพรตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม คือ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นใด
    ชั้นที่หนึ่ง
    ชั้นที่สอง
    ชั้นที่สาม
    ชั้นที่สี่
8. ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นของเข็มลูกเสือสมนาคุณ
    ชั้นพิเศษ
    ชั้นที่สอง
    ชั้นที่สาม
    ชั้นที่สี่
9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีกี่คน
    15 คน
    ไม่เกิน 15 คน
    80 คน
    ไม่เกิน 80 คน
10. ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
    ผู้ตรวจการลูกเสือ
    อาสาสมัครกองลูกเสือ
    เจ้าหน้าที่ลุกเสือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS