การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ครอบครัวมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง
  สถานศึกษาของบุตร สภาพสังคมในครอบครัว
  ลักษณะครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
  สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
  ที่อยู่อาศัย การศึกษา
2. สาเหตุของความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างสามีและภรรยาคือข้อใด
  การพูดจากระทบกระทั่งกัน
  การไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  การนอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
  การไม่มีเวลาให้กันและกัน
3. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นเช่นไร
  มีความรัก ความเมตตา
  มีความรู้ การยอมรับฟังผู้อื่น
  ขาดการมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้อาวุโส
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
4. การร่วมกิจกรรมในครอบครัวทำให้เกิดผลดีอย่างไร
  ครอบครัวเกิดความสับสนวุ่นวาย
  ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลและความเครียด
  ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นและมีความสุข
  ครอบครัวเกิดความแตกแยก
5. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  มนุษย์มีการแก่งแย่ง แข่งขันกัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
6. แนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ดีที่สุด
  พ่อแม่ต้องมีเวลาและสังเกตพฤติกรรมลูก
  พ่อแม่ให้เวลาลูกเพื่อเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ
  พ่อแม่ยอมรับค่านิยมของลูก
  พ่อแม่กีดกันเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ
7. ข้อใดแสดงถึงการให้ความเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว ได้ชัดเจนที่สุด
  พูดจาไพเราะกับแม่
  ทำงานบ้านที่ได้รับมอบหมาย
  จัดอาหารให้แม่รับประทานเมื่อเจ็บป่วย
  ช่วยเหลือตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
8. ถ้าในครอบครัวมีความคิดเห็นต่างกัน ควรทำอย่างไร
  เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
  นั่งคุยกันด้วยเหตุและผล
  เอาความคิดผู้นำครอบครัวเป็นหลัก
  ไม่ต้องคุยกัน เพราะความคิดทุกคนถูกเสมอ
9. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
  มนุษย์มีการแก่งแย่งแข่งขัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
10. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้องในครอบครัวมาจากสาเหตุใดมากที่สุด
  พี่น้องเพศต่างกัน
  พี่น้องอายุใกล้เคียงกัน
  พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS