ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการใด
  การรวมอำนาจปกครอง
  การแบ่งอำนาจปกครอง
  การกระจายอำนาจปกครอง
  การถ่ายโอนอำนาจ
2. ตำแหน่งใดต่อไปน้ี ไม่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
  เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบล
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. พื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลนครได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
  มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
  60 วัน
  120 วัน
  30 วัน
  45 วัน
5. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
  30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
  45 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
  30 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ
  45 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ
6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
  จังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
7. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  นายกเมืองพัทยา
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
  20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
9. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 180 วัน
  ภายใน 120 วัน
  ภายใน 60 วัน
  ภายใน 45 วัน
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน โดยให้ถือว่าเป็นการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า
  ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมีกำหนด 20 ปี
  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมีกำหนด 50 ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS