ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการใด
  การรวมอำนาจปกครอง
  การแบ่งอำนาจปกครอง
  การกระจายอำนาจปกครอง
  การถ่ายโอนอำนาจ
2. ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งคืนสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลภายในก่ีวัน นับแต่วันท่ีนายอำเภอได้รับร่างฯ
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  7 วัน
3. ข้อใดหมายถึงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  เขตจังหวัด
  เขตหมู่บ้าน
  เขตตำบล
  เขตอำเภอ
4. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 180 วัน
  ภายใน 120 วัน
  ภายใน 60 วัน
  ภายใน 45 วัน
5. ตำแหน่งใดต่อไปน้ี ไม่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
  เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบล
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. ข้อใดคือที่มาของประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
  มาจากการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
  มาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล
  มาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
7. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยใด
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด
  โดยอ้อมและลับ
  โดยตรงและลับ
  โดยอ้อมและเปิดเผย
  โดยตรงและเปิดเผย
9. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กำหนดเขตเลือกตั้งไว้อย่างไร
  กำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้ตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
10. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  นายอำเภอ
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS