ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  นายกเมืองพัทยา
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ข้อใดคือที่มาของประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
  มาจากการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
  มาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล
  มาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
3. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  นายอำเภอ
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลนครได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
  มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
  มีประชากรตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
5. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กำหนดเขตเลือกตั้งไว้อย่างไร
  กำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้ตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
  20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด
  โดยอ้อมและลับ
  โดยตรงและลับ
  โดยอ้อมและเปิดเผย
  โดยตรงและเปิดเผย
8. “ ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งของประชาชน ควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ มีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เรากำลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาศเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น” จากข้อความมีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลใด
  รัชกาลที่ 4
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
9. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เกี่ยวข้องกับข้อใด
  เมืองพัทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เทศบาล
10. โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
  60 วัน
  120 วัน
  30 วัน
  45 วัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS