แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, "???.. at the airport."
  I´ll go and receive you
  I´ll pick you up
  I´ll come after you
  I´ll be there for you
2. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: "???????.."
  o do I.
  It certainly was.
  I did too.
  It seems you´re right.
3. At a wedding reception, the uncle of the bride stands up and says, "??????"
  I´d like to give a talk to the bride and groom.
  Please join me in wishing the newlyweds a happy life together.
  Let´s join the bride and groom while they are having a drink.
  Please stand and have some toast with them.
4. May is always complaining because her boyfriend doesn´t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, "???."
  How am I supposed to think?
  You´re driving me crazy.
  Don´t be so serious.
  How can I do that to you?
5. Your relative is short of money and asks you: "??????"
  How is five hundred baht?
  Let´s call it five hundred baht.
  Can I borrow five hundred baht?
  Could I loan you five hundred baht?
6. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: "???????.."
  May I suggest another idea?
  How could you say that?
  You´ve got to be reasonable.
  I couldn´t agree with you.
7. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, "??????"
  Thank you for having me.
  I admire your hostess.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
8. You can´t hear the news on the radio so you say to your American friend "??????"
  How about switching it on?
  Could you pick it up, please?
  Would you mind turning it up?
  Can you please put it on?
9. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: "??????."
  What would you want to eat?
  What would you like to eat?
  What do you have to eat?
  What do you think to eat?
10. Film goes to seea policeman. The first thing the policeman says to him is: "????"
  Can you tell me everything that´s wrong?
  What seems to be the problem?
  May I help you?
  So what have you been doing?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS