แบบทดสอบคำราชาศัพท์

แบบทดสอบคำราชาศัพท์,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้องและเหมาะสม
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นพระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
    ประชาชนต่างมารอเฝ้าชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
2. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า เดิน
    ทรงเดิน
    ทรงพระดำเนิน
    ทรงพระราชดำเนิน
    เสด็จพระราชดำเนิน
3. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิดทั้ง 2 คำ
    ทรงเล่น ?ทรงออกกำลังกาย
    ทรงพระอักษร ?ทรงพระราชดำเนิน
    ทรงดนตรี ?ทรงเครื่อง
    ทรงพระราชทาน ?ทรงทอดพระเนตร
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
    พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงชอบเสวยสาคูไส้หมู
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการส่งน้ำแม่เมาะ
    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จะเสด็จมาทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันเข้าพรรษา
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ เยือนรัฐสุลต่านโอมานระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม
5. ข้อใดเมื่อเติม พระ ข้างหน้าแล้วใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ได้ทุกคำ
    บรมราชานุสาวรีย์ บรมฉายาลักษณ์ บรมหฤทัย
    บรมโกศ บรมวงศ์ บรมชนกนาถ
    บรมหัตถเลขา บรมรูป บรมบพิตร
    บรมมนเทียร บรมอัฐิ บรมเกศา
6. คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ ทรง นำหน้า
    ทรงตรัส
    ทรงผนวช
    ทรงเสด็จ
    ทรงบรรทม
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกข์สุขพสกนิกร
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานกฐินต้นทุกปี
    พระเจ้าหลานเธอทรงไม่โปรดพระสุธารส
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซูบพระองค์
8. ถ้าต้องการถวายหมวกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควรใช้ว่าอย่างไร
    น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
    ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
    เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
    ทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกข์สุขพสกนิกร
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานกฐินต้นทุกปี
    พระเจ้าหลานเธอทรงไม่โปรดพระสุธารส
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซูบพระองค์
10. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเข็มแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
    สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรดนตรีไทย
    สมเด็จพระภคนีเธอ เจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดาโปรดเพลงกล้วยไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS