แบบฝึกหัด การใช้ is, am, are (Verb to be)

แบบฝึกหัด คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. They ___ not interested in watching the movie.
  is
  am
  are
  -
2. ___ you cold?
  Is
  Am
  Are
  -
3. My parents ___ retired and they love to travel.
  is
  am
  are
  -
4. She ___ very good at playing the piano.
  is
  am
  are
  -
5. The sunflowers ___ tall and beautiful in the garden.
  is
  am
  are
  -
6. The students ___ not allowed to use their phones during the exam.
  is
  am
  are
  -
7. They ___ planning to travel to Europe next year.
  is
  am
  are
  -
8. The trees ___ swaying in the wind.
  is
  am
  are
  -
9. The apples ___ ripe and ready to be picked.
  is
  am
  are
  -
10. She ___ always late for our meetings.
  is
  am
  are

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS