ข้อสอบใบขับขี่ ตอนเครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ก. เขตหยุดรถ.
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.
  ค. เขตปลอดภัย.
  ง. เขตจอดรถ
2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน.
  ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง.
  ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว.
  ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้
3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด.
  ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา.
  ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย.
  ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย
4. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที.
  ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้.
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง.
  ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา.
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา.
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน.
  ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
6. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ก. เส้นชะลอความเร็ว.
  ข. ให้เลี้ยวรถได้.
  ค. ห้ามเลี้ยวรถ.
  ง. ให้จอดรถได้
7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ.
  ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง.
  ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง.
  ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ
8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้.
  ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง.
  ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้.
  ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา.
  ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้.
  ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้.
  ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS