ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. There are many ................ in the village.
  building
  cars
  farms
  buses
2. People watch the movies at the ................. .
  cinema
  hospital
  shop
  school
3. There are many animals in the .................... .
  village
  big farm
  big city
  capital
4. A ..................... is a pet.
  bear
  sheep
  goat
  bird
5. We eat food at the ............. .
  playground
  palace
  hospital
  restaurant
6. At the temple we can see ........... .
  monks
  students
  teachers
  doctors
7. Find the word which has the same vowel sound as ?car?.
  grand
  flat
  capital
  marble
8. Find the word which has the different vowel sound.
  rice
  live
  field
  hill
9. We get on the bus at the .......... .
  bank
  bus station
  market
  temple
10. We buy things at the ............... .
  market
  farm
  village
  river
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS