แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การจัดเวลาเรียนระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายปี
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตร
  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
  มีความสามารถในการสื่อสาร
  มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเรียน
  ระดับชั้น ป.๑-๖ กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ ปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ ปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษากำหนดได้ตามความเหมาะสม
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง/ปี
4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
  การประกอบอาชีพ
  การอยู่ร่วมกันในสังคม
  การพัฒนาสมอง
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่มุ่งให้เกิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ความสามารถในการคิด
  ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  ความสามารถในการแสวงหาความรู้
6. ข้อใดไม่ถูกต้องในการตัดสินผลการเรียน
  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
  ต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชา
  ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด
  ต้องได้รับการประเมินเฉพาะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
7. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมส่งเสริมโครงงานอาชีพ
8. มาตรฐานช่วงชั้น กำหนดไว้สำหรับชั้นใด
  ป.๓
  ป.๖
  ม.๓
  ม.๔-๖
9. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
  วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  ผู้บริหารและครูผู้สอน
  วิธีการวัดและประเมินผล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS