วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกถึงลักษณะของ Firewall ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
  ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
2. ข้อใดกล่าวถึง Windows Server ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
  ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยชุดแอปฟลิเคชั่นพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายของ บริษัทไมโครซอฟท์
  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์
3. ข้อใดอธิบายลักษณะของ IP Address ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเดียวกันกับบาร์โค้ด
  เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตําแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
  เป็นกระบวนการแบ่งเป็นซับเน็ตของเครือข่าย
4. ข้อใดบอกถึงความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
  การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
  รูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่ง
  รูปแบบการทำงานร่วมกันในสถานที่ต่าง ๆ
5. ข้อใดบอกข้อแตกต่างของ Intranet และ extranet ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหมือนกัน
  Intranet เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์แต่ extranet เป็นเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเหมือนกัน
  Intranet เป็นเครือข่ายภายในองค์กร แต่ extranet เป็นการเชื่อมต่อ Intranet ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless Bridge ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์กระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
  อุปกรณ์ที่ใช้ในเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
7. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ได้ถูกต้องที่สุด
  การเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก
8. หัวแจ็คที่ใช้ต่อสายแลนเรียกว่าอะไร
  RJ41
  JR120
  RJ45
  45JR
9. ข้อใดบอกถึงหลักการทำงานของระบบเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด
  การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อกเพื่อส่งไปตามสายสัญญาณ
  การแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุทเพื่อส่งให้หน่วยประมวลผล
  ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยจะต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารระหว่างกัน
  การรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งผลออกแสดงทางอุปกรณ์แสดงผล
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  สร้างความทันสมัยในองค์กร
  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS