แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Wichai: I really must be going. Sura:________________
  O.K.
  Thank you.
  See you later
  Take it easy.
2. Jim: I lost my money last night. Tony: __________
  Really?
  What a pity!
  That?s too bad.
  Don?t mention it.
3. Jim: I lost my money last night. Tony: __________
  Really?
  What a pity!
  That?s too bad.
  Don?t mention it.
4. Pavinee would like to look at the computer notebook. The assistant asks her, ´_________´
  May I help you?
  What would you like to do?
  What can I do for you?
  What are you doing here?
5. Wichai: I really must be going. Sura:________________
  O.K.
  Thank you.
  See you later
  Take it easy.
6. If you wish to ask about your friend?s health you say, ´ ´
  How are you?
  How do you do?
  What do you do?
  How about you?
7. Tip: Would you lend me this magazine,please? Frank:________ .
  I?ll be glad to.
  You?re welcome.
  I haven?t finished it yet.
  Certainly. Here you are!
8. Chommana is going to take her exam tomorrow. You say ´___________ ´
  Cheers.
  I wish you luck.
  How lucky you are!
  Don?t worry about that.
9. You would like Somporn to meet Bancha. Somporn says, ´__________´
  How are you, Bancha?
  What do you do, Bancha?
  May I introduce myself?
  Nice to meet you, Bancha.
10. Nam: Do you mind if I opened the window? Pim:____________
  Yes, I do.
  Not at all.
  Yes, you may.
  Yes, of course.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS