แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เพื่อจุดมุ่งหมายใด ?
  เพื่อพัฒนาคนและสังคม
  ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
  ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้
  พัฒนาประเทศชาติ
2. ข้อใดคือกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  การถ่ายทอดความรู้
  การฝึกอบรมสืบสานทางวัฒนธรรม
  การสร้างองค์ความรู้
  ถูกทุกข้อ
3. การศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ เป็นไปตามข้อใด ?
  เกิดจากการผสมผสาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาที่มีการทำวิจัยต่อเนื่อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  การศึกษาที่มีรูปแบบต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จะเรียนจบแล้วก็ตาม
  การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่เวลา
4. สถานศึกษาตามพ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ตามข้อใด ?
  จัดการศึกษ
  บริหารการศึกษา
  จัดการศึกษา และ บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
5. คือข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หรื อ พ.ร.บ ระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ ?
  แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือมาตรฐานการศึกษา ?
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
  ข้อกำหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  การตรวจสอบ กฎเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรฐาน คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. ข้อใดคือ สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒?
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานการศึกษา
  โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุในการจัดการศึกษา
  ทุกข้อเป็นสถานศึกษาตาม พ.ร.บ
8. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด ?
  จัดการศึกษาตลอดชีวิต
  จัดการศึกษาและบริหารการศึกษา
  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ถูกทุกข้อ
9. ทำไมต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต ?
  เพื่อให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
10. การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ คือข้อใด ?
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  การศึกษาต่ำกว่าปริญญา
  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
  การศึกษาระดับชั้น ม. ๖
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS