แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใด มากที่สุด
  ก. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
  ข. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  ค. เพื่อตัดสินผลการเรียน
  ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียน
2. สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฎิบัติได้ ตรงกับข้อใด
  ก. สาระการเรียนรู้
  ข. มาตรฐานการเรียนรู้
  ค. ตัวชี้วัด
  ง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
3. ผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับข้อใด
  ก. กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  ข. กระบวนการเรียนรู้
  ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ง. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
4. เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเขียนขึ้นโดยอาศัยสิ่งใด
  ก. กิจกรรมการเรียนการสอน
  ข. เนื้อหา
  ค. จุดประสงค์
  ง. เนื้อหาของบทเรียน
5. เอกสารใด ไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
  ข. ประกาศนียบัตร
  ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
  ง. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน
6. ข้อใดไม่ใช่ การจัดระดับการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
  ข. ระดับประถมศึกษา
  ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ระดับผลการเรียน 2 มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก. ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
  ข. ผลการเรียนต้องปรับปรุง
  ค. ผลการเรียนพอใช้
  ง. ผลการเรียนปานกลาง
8. ง22103 หมายเลขลำดับแรก ที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข. ระดับการศึกษา
  ค. ปีในระดับการศึกษา
  ง. ประเภทรายวิชา
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ก. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายปี
  ข. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค
  ค. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายเทอม
  ง. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายเทอม ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค
10. การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นการประเมินในระดับใด
  ก. ระดับชั้นเรียน
  ข. ระดับสถานศึกษา
  ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ง. ระดับชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS