แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จำนวน สส แบบบัญชีรายชื่อ รวมกันทุกพรรคการเมืองไม่เกินกี่คน
  500 คน
  350 คน
  200 คน
  150 คน
2. การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ คือข้อใด
  Inductive Method
  Deductive Method
  4 Mat
  BBL
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อใด
  ดีเยี่ยม ดีและผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีและปรับปรุง
  ดีเยี่ยม ดีและพอใช้
  ผ่าน และไม่ ผ่าน
4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด
  ดีเยี่ยม ดีและผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีและปรับปรุง
  ดีเยี่ยม ดีและพอใช้
  ผ่าน และไม่ ผ่าน
5. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  23 คน
  21 คน
  17 คน
  15 คน
6. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีการใด
  การประเมินตามสภาพจริง
  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
  การประเมินการปฏิบัติงาน
  การประเมินผู้เรียนรายบุคคล
7. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ มีกี่ ประเภท
  2
  4
  3
  5
8. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน แบ่งเป็นกี่ลักษณะ
  2 ลักษณะ
  3 ลักษณะ
  4 ลักษณะ
  5 ลักษณะ
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
10. รถยนต์: ถนน :: ?:?
  ความดี:ความชั่ว
  ขุนช้าง :ขุนแผน
  สีแดง : ความสะอาด
  เรือกลไฟ:แม่น้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS