วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การประปาส่วนภูมิภาคใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าประปาประจำเดือน ข้อใดเป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  ก. การแสดงผล
  ข. การตรวสอบข้อมูล
  ค. การประมวลข้อมูล
  ง. การเก็บรักษาข้อมูล
2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน คือข้อใด
  ก. spreadsheet software
  ข. presentation software
  ค. word processing software
  ง. database management software
3. รายงานผลประจำปีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
  ก. ข้อเท็จจริง
  ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
  ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
  ง. ข้อมูลการอ้างอิง
4. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูล การเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม
  ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม
  ข. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  ค. การประมวลผลแบบเปรียบเทียบ
  ง. การประมวลผลแบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูล
5. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
  ก. ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
  ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์
  ค. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ง. ถูกทุกข้อ
6. สถิติจำนวนนักเรียนที่มาเรียนสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ก. ข้อมูลเบื้องต้น
  ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
  ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
  ง. ข้อมูลตติยภูมิ
7. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ในการพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องระดับใด
  ก. ระดับกลุ่ม
  ข. ระดับบุคคล
  ค. ระดับองค์กร
  ง. ระดับหน่วยงาน
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของข้อมูลที่ดี
  ก. มีความถูกต้อง
  ข. มีความน่าเชื่อถือ
  ค. มีความทันสมัย
  ง. มีตัวเลขตามหลักทศนิยม
9. ข้อใดไม่ใช่ การประมวลผล
  ก. การคำนวณ
  ข. การเปรียบเทียบ
  ค. การจัดกลุ่มข้อมูล
  ง. การจัดข้อความ
10. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
  ก. dBase
  ข. Foxbase
  ค. Pladao office
  ง. Microsoft Access
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS