วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
  ก. ข้อความ
  ข. ตัวเลข
  ค. จำนวน
  ง. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน
2. ข้อใดเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากพวก
  ก. ปริมาณรถที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง
  ข. ข้อมูลความต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ค. ข้อมูลราคาของสินค้าที่อยู่ในร้านค้าต่างๆ
  ง. รายงานการประเมินโครงการประจำปีของบริษัทแห่งหนึ่ง
3. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด
  ก. Pladao office , Microsoft word , Dos
  ข. Microsoft Powerpoint , Note Pad , Dos
  ค. OpenOffice Impress, Scandisk , Pladao office
  ง. Microsoft Powerpoint , OpenOffice Impress , Pladao office
4. ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบสารสนเทศ
  ก. การจำลองข้อมูล
  ข. การเก็บรักษาข้อมูล
  ค. การตรวจสอบข้อมูล
  ง. การประมวลผลข้อมูล
5. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน คือข้อใด
  ก. spreadsheet software
  ข. presentation software
  ค. word processing software
  ง. database management software
6. สถิติจำนวนนักเรียนที่มาเรียนสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ก. ข้อมูลเบื้องต้น
  ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
  ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
  ง. ข้อมูลตติยภูมิ
7. สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  ก. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
  ข. เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างพอเพียง
  ค. เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลใหม่
  ง. มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มสำรอง
8. รายงานผลประจำปีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
  ก. ข้อเท็จจริง
  ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
  ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
  ง. ข้อมูลการอ้างอิง
9. การฝากถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลแบบใด
  ก. การประมวลผลแบบหมู่
  ข. การประมวลแบบต่อเนื่อง
  ค. การประมวลแบบชั่วคราว
  ง. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
10. การประปาส่วนภูมิภาคใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าประปาประจำเดือน ข้อใดเป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  ก. การแสดงผล
  ข. การตรวสอบข้อมูล
  ค. การประมวลข้อมูล
  ง. การเก็บรักษาข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS