วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
  ก. spreadsheet software
  ข. presentation software
  ค. word processing software
  ง. database management software
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  ก. บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ ภาพ คู่มือ
  ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ
  ค. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูล บุคลากร
  ง. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ เครื่องคอมพิวเตอร์
3. สถิติจำนวนนักเรียนที่มาเรียนสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ก. ข้อมูลเบื้องต้น
  ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
  ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
  ง. ข้อมูลตติยภูมิ
4. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูล การเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม
  ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม
  ข. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  ค. การประมวลผลแบบเปรียบเทียบ
  ง. การประมวลผลแบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูล
5. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
  ก. dBase
  ข. Foxbase
  ค. Pladao office
  ง. Microsoft Access
6. ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบสารสนเทศ
  ก. การจำลองข้อมูล
  ข. การเก็บรักษาข้อมูล
  ค. การตรวจสอบข้อมูล
  ง. การประมวลผลข้อมูล
7. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน คือข้อใด
  ก. spreadsheet software
  ข. presentation software
  ค. word processing software
  ง. database management software
8. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด
  ก. Pladao office , Microsoft word , Dos
  ข. Microsoft Powerpoint , Note Pad , Dos
  ค. OpenOffice Impress, Scandisk , Pladao office
  ง. Microsoft Powerpoint , OpenOffice Impress , Pladao office
9. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ในการพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องระดับใด
  ก. ระดับกลุ่ม
  ข. ระดับบุคคล
  ค. ระดับองค์กร
  ง. ระดับหน่วยงาน
10. ข้อใดไม่ใช่ การประมวลผล
  ก. การคำนวณ
  ข. การเปรียบเทียบ
  ค. การจัดกลุ่มข้อมูล
  ง. การจัดข้อความ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS