วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
  ก. ข้อความ
  ข. ตัวเลข
  ค. จำนวน
  ง. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน
2. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
  ก. ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
  ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์
  ค. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากพวก
  ก. ปริมาณรถที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง
  ข. ข้อมูลความต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ค. ข้อมูลราคาของสินค้าที่อยู่ในร้านค้าต่างๆ
  ง. รายงานการประเมินโครงการประจำปีของบริษัทแห่งหนึ่ง
4. ข้อใดเป็นเป็นการประมวลผลข้อมูล เวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนประจำภาคเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
  ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม
  ข. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  ค. การประมวลผลแบบเปรียบเทียบ
  ง. การประมวลผลแบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูล
5. ข้อใดทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
  ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ข. ซอฟต์แวร์ระบบ
  ค. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ ซอฟต์แวร์ระบบ
  ง. ไม่มีข้อถูก
6. การประปาส่วนภูมิภาคใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าประปาประจำเดือน ข้อใดเป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  ก. การแสดงผล
  ข. การตรวสอบข้อมูล
  ค. การประมวลข้อมูล
  ง. การเก็บรักษาข้อมูล
7. การฝากถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลแบบใด
  ก. การประมวลผลแบบหมู่
  ข. การประมวลแบบต่อเนื่อง
  ค. การประมวลแบบชั่วคราว
  ง. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของข้อมูลที่ดี
  ก. มีความถูกต้อง
  ข. มีความน่าเชื่อถือ
  ค. มีความทันสมัย
  ง. มีตัวเลขตามหลักทศนิยม
9. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
  ก. dBase
  ข. Foxbase
  ค. Pladao office
  ง. Microsoft Access
10. สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  ก. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
  ข. เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างพอเพียง
  ค. เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลใหม่
  ง. มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มสำรอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS