คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา,คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา,คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำสั่งสอนที่แสดงให้เห็น ถึงลักษณะของผู้นำที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา คือข้อใด
  พรหมวิหารธรรม 4
  อธิษฐานธรรม 4
  อคติ 4
  ถูกทุกข้อ
2. ทศพิธราชธรรม มีกี่ประการ
  5 ประการ
  10 ประการ
  12 ประการ
  15 ประการ
3. เมื่อพนักงาน เพื่อนร่วมงานมีความสุข ความสำเร็จมากขึ้น ผู้นำก็จะต้องพลอยยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุน คือข้อใด
  ทุกข์
  มุทิตา
  สมุทัย
  อุเบกขา
4. พรหมวิหาร ๔ นั้นประกอบด้วย อะไรบ้าง
  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ
  ผิดทุกข้อ
5. ลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดี มีกี่ประการ
  3 ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  ผิดทุกข้อ
6. การไม่ใช้ความรุนแรง จัดอยู่ในข้อใด
  อวิโนธนะ
  ขันติ
  อวิหิงสา
  อักโกธะ
7. ผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาประการแรก คือ อะไร
  บทบาทของผู้นำกับการสื่อสาร
  บทบาทของผู้นำกับการอ่านให้มาก
  บทบาทของผู้นำกับการฟัง
  บทบาทของผู้นำกับการบริหารให้ดี
8. ผู้นำหรือผู้ปกครองจะต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากและรวมไปถึงการคำพูดด่าว่าแดกดันที่ออกมาจากปากของผู้อื่นให้ได้ จัดอยู่ในข้อใด
  อวิโนธนะ
  อวิหิงสา
  อักโกธะ
  ขันติ
9. ผู้นำหรือผู้ปกครองจักต้องไม่ขัดขวางเจตจำนงของประชาชน จักต้องไม่ขัดขวางมาตรการใดๆอันจะนำไปสู่สวัสดิภาพของประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือจักต้องปกครองโดยสอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนเท่านั้นหากประเทศชาติใดมีผู้นำหรือผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามหลักทศราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม จัดอยู่ในข้อใด *
  อักโกธะ
  อวิหิงสา
  อวิโนธนะ
  ขันติ
10. บุคลิกภาพที่แสดงออก ของผู้นำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบชนิดใด
  องค์ประกอบภายใน และ องค์ประกอบภายนอก
  องค์ประกอบภายใน
  องค์ประกอบภายนอก
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS