คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา,คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา,คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้นำหรือผู้ปกครองจะต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากและรวมไปถึงการคำพูดด่าว่าแดกดันที่ออกมาจากปากของผู้อื่นให้ได้ จัดอยู่ในข้อใด
  อวิโนธนะ
  อวิหิงสา
  อักโกธะ
  ขันติ
2. ทศพิธราชธรรม มีกี่ประการ
  5 ประการ
  10 ประการ
  12 ประการ
  15 ประการ
3. พรหมวิหาร ๔ นั้นประกอบด้วย อะไรบ้าง
  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ
  ผิดทุกข้อ
4. การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้นำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบชนิดใด
  องค์ประกอบภายใน
  องค์ประกอบภายใน และ องค์ประกอบภายนอก
  องค์ประกอบภายนอก
  ถูกทุกข้อ
5. ผู้นำหรือผู้ปกครองจักต้องไม่โกรธแค้น ไม่อาฆาตมาตรร้ายต่อผู้ใด จัดอยู่ในข้อใด
  อวิโนธนะ
  อวิหิงสา
  อักโกธะ
  ขันติ
6. คำสั่งสอนที่แสดงให้เห็น ถึงลักษณะของผู้นำที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา คือข้อใด
  พรหมวิหารธรรม 4
  อธิษฐานธรรม 4
  อคติ 4
  ถูกทุกข้อ
7. การไม่ใช้ความรุนแรง จัดอยู่ในข้อใด
  อวิโนธนะ
  ขันติ
  อวิหิงสา
  อักโกธะ
8. ตปะ มีความแผดเผาจิตใจให้คลายจากความชั่ว คือ ผู้นำหรือผู้ปกครองจักต้องนำเดินชีวิตแบบง่ายๆ จักต้องไม่ดำเนินชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อ จักต้องรู้จักควบคุมตนเองในเรื่องนี้ให้ได้ *
  สรุปความไม่ได้
  ถูกต้อง
  ไม่ถูกต้อง
  ไม่มีคำตอบ
9. การรักษาความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง คือข้อใด
  อุเบกขา
  สมุทัย
  มุทิตา
  ทุกข์
10. บุคลิกภาพที่แสดงออก ของผู้นำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบชนิดใด
  องค์ประกอบภายใน และ องค์ประกอบภายนอก
  องค์ประกอบภายใน
  องค์ประกอบภายนอก
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS