วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องประมวลผลผ่านอุปกรณ์ใด
  แผ่นดีวีดี
  ฮาร์ดดิสก์
  เอ็กพลอเรอร์
  ไมโครโพรเซสเซอร์
2. ข้อใดเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ดรรชนี
  หนังสือ
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้นำเสนอข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  เมาส์
  เครื่องพิมพ์
  จอคอมพิวเตอร์
  แอลซีดีโพรเจกเตอร์
4. ข้อใดคือวิธีการตรวจสอบด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
  ใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยเฉพาะ
  จัดทำหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด
  จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
5. นักเรียนยืนเรียงลำดับตามความสูงจัดเป็นการประมวลผลข้อมูลหรือไม่ เพราะเหตุใด
  เป็น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  ไม่เป็น เพราะไม่ได้ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  เป็น เพราะเป็นการประมวลผลแบบจัดเรียงข้อมูล
  ไม่เป็น เพราะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีร่วมในการประมวลผล
6. ข้อใดหมายถึงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยีที่ใช้ส่งเสริมการทำงาน
  วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี
  ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการข้อมูล
  คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงานซับซ้อนกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป
7. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลด้วยการสรุปผล
  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
  เพื่อให้เกิดความกระชับได้ใจความ
  เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  เพื่อจัดระดับความคิดให้แก่ผู้ประมวลผล
8. ข้อใดกล่าวถึงการเผยแพร่สารสนเทศได้ถูกต้อง
  เป็นการหาจุดสำคัญของข้อมูลทั้งหมด
  เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปแบบสารสนเทศ
  เป็นการนำสารสนเทศเดิมมาประมวลผลใหม่ให้ตรงต่อความต้องการ
  เป็นการนำสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ
9. การเผยแพร่ข้อมูลใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
  การพูด
  การใช้สื่อสิ่งพิมพ์
  การใช้เทคโนโลยี
  การบรรยายในที่สาธารณะ
10. อีดีพีแตกต่างจากการประมวลผลทั่วไปอย่างไร
  ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผล
  ประมวลผลข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง
  นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล
  ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS