การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Script ใดที่กำหนดให้นำข้อความที่รับเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร
2. จาก Script หมายถึงข้อใด

  สร้างตัวแปรชื่อ number
  แสดงผลค่าของตัวแปร number
  ปรับค่าตัวแปร number เพิ่มขึ้น 1 ค่า
  กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร number = 1
3. จาก Script มีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร

  ถ้า.....เป็นจริงแล้ว….. (if…..then…..)
  ถ้า.....ถ้าไม่จริงแล้ว..... (if…..else…..)
  ถ้า.....เป็นจริงแล้ว.....ถ้าไม่จริงแล้ว..... (if…..then…..else…..)
  ถ้า.....ถ้าไม่จริงแล้ว.....เป็นจริงแล้ว..... (if…..else…..then…..)
4. จาก Script ค่า x, y, z คือข้อใด

  5, 10, 15
  5, 10, 0
  3, 10, 5
  5, 10, 5
5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
  ตรวจสอบการทำงานของคำสั่งทีละคำสั่ง
  ทดลองเปลี่ยนค่าในโปรแกรมจนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ
  เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ
6. จาก Script หมายถึงข้อใด

  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเท่ากับ 0 ให้เพิ่มค่า number ขึ้น 1
  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้เพิ่มค่า number ขึ้น 1
  ถ้าตัวเลขคูณด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้แสดง ตัวเลขลงในรายการ list_number
  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้แสดง ตัวเลขลงในรายการ list_number
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมวนซ้ำ แทนการเขียนคำสั่งโปรแกรมเดิมซ้ำกันหลายๆ ครั้ง
  ทำให้โปรแกรมมีความซับซ้อนมากขึ้น
  ช่วยให้การเขียนโปรแกรมได้ง่าย สะดวก
  ไม่ต้องเขียนข้อความคำสั่งเดิม ๆ หลายครั้ง
  ทำให้โปรแกรมมีความกระชับ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบโปรแกรม
  เพื่อให้เห็นลำดับขั้นการทำงานของโปรแกรม
  เพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
  เพื่อใช้อธิบายการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  เพื่อฝึกการออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความและผังงาน
9. จากภาพ Script A และ B มีเงื่อนไขการทำงานต่างกัน อย่างไร

  Script A ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด Script B ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด
  Script A ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด Script B ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด
  Script A ทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด Script B ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด
  Script A ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด Script B ทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด
10. จาก Script โปรแกรมจะได้รูปภาพตามข้อใด

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS