การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จาก Script หมายถึงข้อใด

  สร้างตัวแปรชื่อ number
  แสดงผลค่าของตัวแปร number
  ปรับค่าตัวแปร number เพิ่มขึ้น 1 ค่า
  กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร number = 1
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมวนซ้ำ แทนการเขียนคำสั่งโปรแกรมเดิมซ้ำกันหลายๆ ครั้ง
  ทำให้โปรแกรมมีความซับซ้อนมากขึ้น
  ช่วยให้การเขียนโปรแกรมได้ง่าย สะดวก
  ไม่ต้องเขียนข้อความคำสั่งเดิม ๆ หลายครั้ง
  ทำให้โปรแกรมมีความกระชับ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย
3. จากภาพ Script A และ B มีเงื่อนไขการทำงานต่างกัน อย่างไร

  Script A ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด Script B ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด
  Script A ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด Script B ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด
  Script A ทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด Script B ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด
  Script A ทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด Script B ทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด
4. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
  ตรวจสอบการทำงานของคำสั่งทีละคำสั่ง
  ทดลองเปลี่ยนค่าในโปรแกรมจนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ
  เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ
5. Script ใดที่กำหนดให้นำข้อความที่รับเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร
6. จาก Script โปรแกรมจะได้รูปภาพตามข้อใด

7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบโปรแกรม
  เพื่อให้เห็นลำดับขั้นการทำงานของโปรแกรม
  เพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
  เพื่อใช้อธิบายการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  เพื่อฝึกการออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความและผังงาน
8. จาก Script มีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร

  ถ้า.....เป็นจริงแล้ว….. (if…..then…..)
  ถ้า.....ถ้าไม่จริงแล้ว..... (if…..else…..)
  ถ้า.....เป็นจริงแล้ว.....ถ้าไม่จริงแล้ว..... (if…..then…..else…..)
  ถ้า.....ถ้าไม่จริงแล้ว.....เป็นจริงแล้ว..... (if…..else…..then…..)
9. จาก Script ค่า x, y, z คือข้อใด

  5, 10, 15
  5, 10, 0
  3, 10, 5
  5, 10, 5
10. จาก Script หมายถึงข้อใด

  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเท่ากับ 0 ให้เพิ่มค่า number ขึ้น 1
  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้เพิ่มค่า number ขึ้น 1
  ถ้าตัวเลขคูณด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้แสดง ตัวเลขลงในรายการ list_number
  ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 แล้วเศษเท่ากับ 0 ให้แสดง ตัวเลขลงในรายการ list_number
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS