วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดเป็นผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด
  ก. การเพิ่ม-ลดเงินเดือนของลูกจ้าง
  ข. การเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ค. การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ง. การเกิดภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี
  ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  ข. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
  ค. เป็นนวัตกรรมของมนุษย์
  ง. เป็นความรู้ และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์
3. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. เครื่องเอกซเรย์
  ข. เครื่อง Sonar
  ค. Stethoscope
  ง. เครื่อง Ultrasound
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  ก. เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  ข. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
  ค. เทคโนโลยีเป็นการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
  ง. เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
  ก. Input
  ข. Process
  ค. Outcome
  ง. Output
6. ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด
  ก. ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
  ข. ระบบการทำงานของไฟฉาย
  ค. ระบบการทำงานของรถยนต์
  ง. ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลาย
7. การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  ก. ระบบ
  ข. กระบวนการ
  ค. เทคโนโลยี
  ง. ขั้นตอน
8. E-mail จัดเป็นเทคโนโลยีประเภทใด
  ก. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ง. เทคโนโลยีการเกษตร
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  ข. เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์
  ค. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
  ง. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
10. ข้อใดเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก
  ก. แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ข. โทรศัพท์มือถือ Smart phone
  ค. โครงการฝนหลวง
  ง. เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS