วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ก. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  ข. เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์
  ค. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
  ง. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. เครื่องเอกซเรย์
  ข. เครื่อง Sonar
  ค. Stethoscope
  ง. เครื่อง Ultrasound
3. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ก. เป็น เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข. เป็น เพราะเป็นการสร้างสิ่งใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ค. ไม่เป็น เพราะเป็นการรบกวนธรรมชาติ
  ง. ไม่เป็น เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
4. E-mail จัดเป็นเทคโนโลยีประเภทใด
  ก. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ง. เทคโนโลยีการเกษตร
5. ข้อใดเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก
  ก. แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ข. โทรศัพท์มือถือ Smart phone
  ค. โครงการฝนหลวง
  ง. เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ
6. ข้อใดกล่าวถึงการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยีไม่ถูกต้อง
  ก. ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
  ข. ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
  ค. สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ
  ง. สามารถแก้ปัญหามลภาวะหรือภัยธรรมชาติที่เกิดจากเทคโนโลยีได้
7. ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด
  ก. ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
  ข. ระบบการทำงานของไฟฉาย
  ค. ระบบการทำงานของรถยนต์
  ง. ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลาย
8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี
  ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  ข. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
  ค. เป็นนวัตกรรมของมนุษย์
  ง. เป็นความรู้ และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์
9. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook
  ก. Hybrid Engine
  ข. Hydroponics
  ค. ATM
  ง. E-mail
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
  ก. Input
  ข. Process
  ค. Outcome
  ง. Output
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS