วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  ก. ระบบ
  ข. กระบวนการ
  ค. เทคโนโลยี
  ง. ขั้นตอน
2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์
  ก. เครื่องเอกซเรย์
  ข. เครื่อง Sonar
  ค. Stethoscope
  ง. เครื่อง Ultrasound
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  ก. เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  ข. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
  ค. เทคโนโลยีเป็นการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
  ง. เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
4. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยี
  ก. ปากกาลบได้
  ข. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G
  ค. เครื่องบินไอพ่น
  ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook
  ก. Hybrid Engine
  ข. Hydroponics
  ค. ATM
  ง. E-mail
6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
  ก. Input
  ข. Process
  ค. Outcome
  ง. Output
7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี
  ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  ข. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
  ค. เป็นนวัตกรรมของมนุษย์
  ง. เป็นความรู้ และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์
8. ข้อใดเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก
  ก. แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ข. โทรศัพท์มือถือ Smart phone
  ค. โครงการฝนหลวง
  ง. เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ
9. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ก. เป็น เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข. เป็น เพราะเป็นการสร้างสิ่งใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ค. ไม่เป็น เพราะเป็นการรบกวนธรรมชาติ
  ง. ไม่เป็น เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
10. ข้อใดจัดเป็นผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด
  ก. การเพิ่ม-ลดเงินเดือนของลูกจ้าง
  ข. การเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ค. การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ง. การเกิดภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS