เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรวบรวมข้อมูล
  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  เขียนบันทึกข้อมูล
  จำแนกข้อมูล

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  สวนสัตว์จัดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น
  ข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมหรือบันทึกขึ้นในภายหลังจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
  ข้อมูลชั้นต้นมีประโยชน์คือใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกมากกว่าข้อมูลชั้นรอง

3. แหล่งข้อมูลใดอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด
  ครู
  ห้องสมุดโรงเรียน
  ผู้ปกครอง

4. ถ้าเราอยากทราบประวัติของเพื่อน เราควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  การสังเกต

  การสัมภาษณ์

5. สิ่งใดที่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง
  วิทยุ
  หนังสือ
  โทรทัศน์

6. ใครต่อไปนี้ที่น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราได้น่าเชื่อถือที่สุด
  ครูประจำชั้น
  ครูใหญ่
  แม่ค้าในโรงเรียน

7. สมพลอยากรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สมพลควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
  เพื่อน ๆ
  แม่ค้า
  อินเทอร์เน็ต

8. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
  ดิน น้ำ อากาศ
  แร่ธาตุ ป่าไม้ รถยนต์
  ทะเล ภูเขา ป่าไม้

9. ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน
  วิทยุ
  หนังสือ
  โทรศัพท์

10. ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการฟัง
  วิทยุ
  หนังสือ
  นิตยสาร

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS