แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร ?
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐสภา
  ก.ค.ศ
  รัฐมนตรี
2. การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมายถึงข้อใด ?
  กระบวนการเรียนรู้
  การจัดการเรียนการสอน ตลอดชีวิต
  การจัดโครงสร้างการบริ หาร
  การตรวจสอบคุณภาพ
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒(ฉบับที่๑) ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทาโดยอำนาจใด ?
  โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  โดยกฎหมายการศึกษา
  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
5. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่๑)ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ?
  ๑๔ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒
  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
8. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ออกตามกฎหมายใด ?
  ม. ๒๙ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๒๙ ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ไม่มีข้อถูก
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีผลกระทบต่อบุคคลในด้านใด ?
  จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
  จำกัดหน้าที่และสิ ทธิ
  จำกัดหน้าที่ และเสรี ภาพ
  จำกัดด้านงบประมาณและหลักสูตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS