พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ป.4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ชาดกเรื่องกุฎิทุสกชาดก เป็นเรื่องของสัตว์ในข้อใด
  กระต่ายกับเต่า
  ลิงและนกขมิ้น
  ลิงและจระเข้
  ลิงและมนุษย์
2. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คือข้อใด
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการทหาร
3. ในเรื่องกฎิทูสกชาดก นี้ พระโพธิสัตว์ได้กำเนิดเป็นสัตว์ชนิดใด
  นกขมิ้น
  เต่า
  ลิง
  จระเข้
4. ชาดกเรื่องกุฎิทูสกชาดก ให้ข้อคิดตามข้อใด
  จงมีความขยันหมั่นเพียร
  จงมีความอดทน
  อย่าคบคนพาล
  อย่าใจร้อน จงมีความรอบคอบ
5. สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยกี่พระองค์
  1 พระองค์
  2 พระองค์
  3 พระองค์
  ไม่มีเลย
6. พระอุรุเวลกัสสปะมีส่วนสำคัญทำให้พระพุทธศาสนาสามารถประดิษฐานที่แคว้นใดได้สำเร็จ
  แคว้นกบิลพัสดุ์
  แคว้นปัญจาบ
  แคว้นละโว้
  แคว้นมคธ
7. สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี ทรงได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาชีพใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  แพทย์
  กฎหมาย
  พยาบาล
  การทูต
8. พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  ผู้มีฤทธิ์มาก
  ผู้มีปัญญามาก
  ผู้มีบริวารมาก
  ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
9. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี คือ
  การก่อตั้งกองทัพเรือ
  การก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาเพื่อรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยและอยู่ห่างไกลในชนบท
  การก่อตั้งองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
  ถูกทุกข้อ
10. สิ่งที่ทำให้พระอุรุเวลกัสสปะเป็นที่รักและนับถือของผู้อื่นคือข้อใด
  เป็นผู้ที่เอาใจใส่ในพุทธบริษัทรู้จักการสงเคราะห์ผู้อื่น
  เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ
  เป็นผู้มีทรัพย์สินมาก
  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile