แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กต่อจากครอบครัว คือ
  โรงเรียน
  วัด
  บ้าน
  สังคมทั่วไป
2. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  น้องไก่เล่นมอญซ่อนผ้ากับเพื่อน
  น้องไก่นั่งดูหนังสือนิทาน
  น้องไก่แบ่งของเล่นให้กับเพื่อนๆ
  น้องไก่ปั้นดินน้ำมัน
3. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา ปฐมวัย
  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ สถานศึกษา
  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง เป็นระบบ
  เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสำคัญ
4. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่ออะไร
  เพื่อให้เด็กเรียนเก่ง
  เพื่อจับผิดครู
  เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
  เพื่อช่วยเหลือเด็ก
5. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางด้านการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบ
  น้องเก๋ไปดูเขาเล่นรีรีข้าวสาร
  น้องเก๋แบ่งขนมให้เพื่อน
  น้องเก๋นำจานมาวางเท่ากับจำนวนผลไม้
  น้องเก๋ยืนกับเพื่อนแล้วพูดว่า “เธอตัวสูงกว่าเรา”
6. ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด
  พ่อ แม่
  เพื่อนๆ
  ตัวเด็ก
  ครูผู้สอน
7. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย
  ความรู้สึก
  ความสนใจ
  ค่านิยม
  ความจำ
8. กิจกรรมใดที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์โดยใช้ศิลปะมากที่สุด
  กิจกรรมเกมการศึกษา
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมกลางแจ้ง
9. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไร บ้าง
  2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ ควรเรียนรู้
  2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและ พัฒนาการของเด็กทุกด้าน
  ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
  ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
10. การเลือกใช้เกมประกอบการสอน ควรคำนึงถึง ข้อใด
  สถานที่
  วัยของผู้เล่น
  วิธีสอน
  ผู้สอน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile