แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนแบบคำพูดของคน เสียงสัตว์ต่างๆ เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านใด
  การส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  ทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใจ
  ทักษะทางสังคม
  ทักษะทางภาษา
2. การฝึกเด็กตักอาหารรับประทานเอง ควรทำได้ เมื่อใด
  เมื่อเด็กอายุ 2 ปี
  เมื่อเด็กอายุ 3 ปี
  เมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าอยากจะตักอาหารรับ ประทานเอง
  เมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่องมือการวัดและประเมินผล
  แบบทดสอบ
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจ
  การประชุมปรึกษา
4. แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กต่อจากครอบครัว คือ
  โรงเรียน
  วัด
  บ้าน
  สังคมทั่วไป
5. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้ กับเด็กปฐมวัย คำนึงถึง
  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
  อายุ
  สิ่งแวดล้อม
  สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา
6. ข้อใดเป็นบทบาทของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
  มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
  เป็นเครือข่ายการเรียนรู้จัดบรรยากาศภายในบ้าน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด ไม่ได้ เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
  การขว้างปาวัตถุไปมา
  การอ่านหนังสือ
  การหัดร้อยลูกปัด
  การทำสวนดอกไม้
8. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไร บ้าง
  2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ ควรเรียนรู้
  2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและ พัฒนาการของเด็กทุกด้าน
  ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
  ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
9. คำคล้องจอง มีวัตถุประสงค์ในการสอนเด็กอย่างไร
  เพื่อพัฒนาทางด้านภาษา
  เพื่อฝึกความจำ
  เพื่อฝึกระเบียบวินัย
  ถูกทุกข้อ
10. การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ยึดหลักการที่ว่า “หนึ่งแนวคิดเด็ก สามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรม สามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สำคัญ” เป็นหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อใด
  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  การบูรณาการเรียนรู้
  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile