ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วีรกรรมของท้าวสุรนารีที่ช่วยกอบกู้เอกราชเมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด
  การพัฒนาบ้านเมือง
  การเมืองการปกครอง
  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมือง
  การมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่สมควรได้รับการยกย่อง
  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง
  เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง
  ทำอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์
  ปล้นปืนใหญ่จากค่ายพม่า
3. วัสดุในท้องถิ่นข้อใด ที่มีมากในภาคใต้
  กก
  ตาล
  สา
  ย่านลิเภา
4. ถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ต้องเดินทางไปที่จังหวัดใด
  อ่างทอง
  สุพรรณบุรี
  สิงห์บุรี
  ราชบุรี
5. ท้องถิ่นมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มักเป็นท้องถิ่นที่มีทรัพยากรในข้อใดอุดมสมบูรณ์
  ป่าไม้
  ดินเหนียว
  แหล่งน้ำ
  แร่ธาตุ
6. ในสมัยก่อน คนในภาคกลางนิยมสร้างบ้านเรือนให้มีใต้ถุนสูง เนื่องจากปัจจัยในข้อใด
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  ความเชื่อ
  ศาสนา
  สภาพภูมิประเทศ
7. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใด
  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
  สมเด็จพระเทพราชา
  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
8. วีรกรรมทุ่งสำริดเกี่ยวข้องกับบุคคลในข้อใด
  ชาวบ้านบางระจัน
  ท้าวเทพกระษัตรี
  ท้าวศรีสุนทร
  ท้าวสุรนารี
9. ประเพณีแข่งเรือจะสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไร
  บนภูเขาสูง
  ที่ราบชายฝั่งทะเล
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ที่ราบสูง
10. ผลงานสำคัญของครูบาศรีวิชัย คือข้อใด
  สร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ
  สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ
  สร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่
  สร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile