ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผลงานภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องมือเครื่องใช้ในข้อใด ที่ได้รับวัฒนธรรมจากชาติอื่น
  กระต่ายขูดมะพร้าว
  กระบุง
  งอบ
  ปิ่นโต
2. ถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ต้องเดินทางไปที่จังหวัดใด
  อ่างทอง
  สุพรรณบุรี
  สิงห์บุรี
  ราชบุรี
3. การเกิดภาวะฝนแล้งอยู่บ่อยๆ มีผลทำให้เกิดประเพณีในข้อใด
  ประเพณีชักพระ
  ประเพณีแห่นางแมว
  ประเพณีรับขวัญ
  ประเพณีค้ำโพธิ
4. วีรกรรมของคุณหญิงโมเกิดขึ้นในสมัยใด
  รัชกาลที่ 1
  รัชกาลที่ 2
  รัชกาลที่ 3
  รัชกาลที่ 4
5. ความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  เกษตรกรรม
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
  พาณิชยกรรม
6. ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่สมควรได้รับการยกย่อง
  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง
  เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง
  ทำอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์
  ปล้นปืนใหญ่จากค่ายพม่า
7. วัฒนธรรมประเพณีในข้อใด เกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทย
  ประเพณีตักบาตรเทโว
  ประเพณีผีตาโขน
  ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ประเพณีแข่งเรือ
8. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใด
  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
  สมเด็จพระเทพราชา
  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
9. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาทางด้านการประกอบอาหารของคนภาคใต้
  ไส้อั่ว
  ส้มตำ
  แกงไตปลา
  ต้มยำ
10. ประเพณีแข่งเรือจะสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไร
  บนภูเขาสูง
  ที่ราบชายฝั่งทะเล
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ที่ราบสูง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile