แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด
  พิธีศารทธ์
  พิธีสังสการ
  พิธีบูชาเทวดา
  พิธีประจำวรรณะ
2. ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด
  โทษ
  สิทธิ
  เจตนา
  กฎหมาย
3. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร
  เกิดจากธรรมชาติ
  เกิดจากการเรียนรู้
  เกิดจากพันธุกรรม
  เกิดจากสัญชาตญาณ
4. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย...(1)... กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)... กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญคำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
  อัฐบริขาร
  ภัตตาหาร
  มตกภัตตาหาร
  ภัตตาหารและน้ำ
5. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด
  ค่านิยม
  บทบาท
  ประเพณี
  สัญลักษณ์
6. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  การทำลายชีวิตเป็นบาป
  ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
  มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้
7. พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
  สนฺตุฏฺ ปรมํ ธนํ
  วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
  ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺาตา วินทฺเต ธนํ
8. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย
  ปัญหายาเสพติด
  ปัญหาครอบครัว
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาอาชญากรรม
9. การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
  ความสามัคคี
  ความเมตตากรุณา
  ความวิริยอุตสาหะ
  ความซื่อสัตย์สุจริต
10. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร
  ฎีกา
  อรรถกถา
  ปกรณ์พิเศษ
  สัททาวิเสส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile