แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด
  การล้างบาปกำเนิด
  การไปรวมกับพระเจ้า
  การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า
  การรอดพ้นจากคำพิพากษา
2. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
  ห้ามฆ่าตนเองและผู้อื่น
  ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง
  ห้ามการเสี่ยงโชคและการพนัน
  ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา
3. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร
  ฎีกา
  อรรถกถา
  ปกรณ์พิเศษ
  สัททาวิเสส
4. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
  ศาล
  รัฐสภา
  คณะรัฐมนตรี
  คณะองคมนตรี
5. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย
  ปัญหายาเสพติด
  ปัญหาครอบครัว
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาอาชญากรรม
6. หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด
  ความมั่นคงของรัฐบาล
  ความจงรักภักดีต่อชาติ
  ความเสมอภาคในสังคม
  ความเป็นเอกภาพของรัฐ
7. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  การทำลายชีวิตเป็นบาป
  ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
  มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้
8. การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด
  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
9. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด
  พิธีศารทธ์
  พิธีสังสการ
  พิธีบูชาเทวดา
  พิธีประจำวรรณะ
10. ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด
  โทษ
  สิทธิ
  เจตนา
  กฎหมาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile