แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา
  การปรับ, การริบทรัพย์สิน
  การยึดทรัพย์, การปรับ
  การริบทรัพย์สิน, การชดใช้ค่าเสียหาย
  การชดใช้ค่าเสียหาย, การปรับ
2. ถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก่อหนี้ได้โดยวิธีใด
  ออกตั๋วเงินคลังขายเอกชน, ออกพันธบัตรขายประชาชน
  ออกพันธบัตรขายประชาชน, กู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ
  กู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ, กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ
  กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ, ออกตั๋วเงินคลังขายเอกชน
3. กิจกรรมใดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
  การประกาศสงคราม, การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
  การตราพระราชกำหนด, การประกาศสงคราม
  การยุบสภาผู้แทนราษฎร, การประกาศสงคราม
  การตราพระราชกำหนด, การยุบสภาผู้แทนราษฎร
4. การบริหารจัดการทรัพยากรโดยวิธีใดไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง
  การใช้ระบบตลาด, การอาศัยกลไกราคา
  การใช้ระบบตลาด, การวางแผนจากส่วนกลาง
  การอาศัยกลไกราคา, การตัดสินใจของรัฐบาล
  การตัดสินใจของรัฐบาล, การวางแผนจากส่วนกลาง
5. พ่อค้าไทยส่งน้ำตาลทรายออกไปขายต่างประเทศมูลค่า 500 ล้านบาท รายการดังกล่าวรวมอยู่ในดุลข้อใด
  ดุลการค้า, ดุลบัญชีรายได้
  ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ, ดุลบัญชีรายได้
  ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด
  ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ
6. ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกด่างกันในเรื่องใด
  รูปแบบของรัฐ, ที่มาของรัฐบาล
  ระบอบการปกครอง, เจ้าของอำนาจอธิปไตย
  รูปแบบของรัฐ, ระบอบการปกครอง
  เจ้าของอำนาจอธิปไตย, รูปแบบของรัฐ
7. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ่มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
  รัฐมนตรี 10 คน, สมาชิกวุฒิสภา 15 คน
  สมาชิกวุฒิสภา 15 คน, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน
  รัฐมนตรี 10 คน, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน, สมาชิกวุฒิสภา 15 คน
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 คน
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กำหนดเรื่องใดไว้ตรงกัน
  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา, ขนาดของคณะรัฐมนตรี
  ขนาดของคณะรัฐมนตรี, จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
  ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา, ขนาดของคณะรัฐมนตรี
9. การผลิตในข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ
  การทอผ้าไหม, การทำผลไม้กระป๋อง
  การขนส่งทางน้ำ, การทอผ้าไหม
  การทอผ้าไหม, การทำเหมืองแร่
  การทำผลไม้กระป๋อง, การขนส่งทางน้ำ
10. ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว� � �1. โต้งอยู่กับลุงและป้า� � �2. ตุ้มอยู่กับพ่อและแม่� � �3. แต้วอยู่กับแม่และยาย� � �4. ต้อยอยู่กับพ่อและพี่ชาย
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 1 และ 3
  ข้อ 2 และ 3
  ข้อ 2 และ 4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile