แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกด่างกันในเรื่องใด
  รูปแบบของรัฐ, ที่มาของรัฐบาล
  ระบอบการปกครอง, เจ้าของอำนาจอธิปไตย
  รูปแบบของรัฐ, ระบอบการปกครอง
  เจ้าของอำนาจอธิปไตย, รูปแบบของรัฐ
2. ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว� � �1. โต้งอยู่กับลุงและป้า� � �2. ตุ้มอยู่กับพ่อและแม่� � �3. แต้วอยู่กับแม่และยาย� � �4. ต้อยอยู่กับพ่อและพี่ชาย
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 1 และ 3
  ข้อ 2 และ 3
  ข้อ 2 และ 4
3. สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา
  การปรับ, การริบทรัพย์สิน
  การยึดทรัพย์, การปรับ
  การริบทรัพย์สิน, การชดใช้ค่าเสียหาย
  การชดใช้ค่าเสียหาย, การปรับ
4. ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผู้บริโภค
  ราคาปลานิล, รายได้ที่ได้รับ
  ราคาปลานิล, จำนวนผู้ขายปลา
  รายได้ที่ได้รับ, บริการปรุงสุกพร้อมบริโภค
  จำนวนผู้ขายปลา, บริการปรุงสุกพร้อมบริโภค
5. มาตรการของนโยบายการคลังข้อใดเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ
  เพิ่มเงินคงคลัง, เพิ่มรายจ่ายเงินโอน
  เพิ่มรายจ่ายเงินโอน, ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม, ลดการลงทุนแข่งกับเอกชน
  ลดการลงทุนแข่งกับเอกชน, เพิ่มเงินคงคลัง
6. ทรัพย์ในข้อใดเป็นอสังหาริมทรัพย์
  สิทธิจำนำ, รถยนต์
  บ้าน, สิทธิจำนำ
  บ้าน, รถยนต์
  รถยนต์, สิทธิจำนอง
7. การจัดตั้งเอเปก (APEC) ทำให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศใดมากขึ้น
  เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย
  ออสเตรเลีย, อินเดีย
  อินเดีย, กัมพูชา
  กัมพูชา, เกาหลีใต้
8. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ่มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
  รัฐมนตรี 10 คน, สมาชิกวุฒิสภา 15 คน
  สมาชิกวุฒิสภา 15 คน, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน
  รัฐมนตรี 10 คน, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน, สมาชิกวุฒิสภา 15 คน
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 คน
9. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  อัตราเงินเฟ้อ, อัตราผู้ไม่รู้หนังสือ
  อัตราผู้ไม่รู้หนังสือ, ค่าเงินของประเทศ
  ค่าเงินของประเทศ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงเฉลี่ย
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงเฉลี่ย, อัตราเงินเฟ้อ
10. หลักการใดสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตย
  หลักนิติธรรม, หลักการกระจายอำนาจ
  หลักเหตุผลแห่งรัฐ, หลักเอกภาพ
  หลักนิติธรรม, หลักเหตุผลแห่งรัฐ
  หลักการกระจายอำนาจ, หลักเอกภาพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile