สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ลักษณะทางกายภาพหรือปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนเราในด้านใดบ้าง
  การประกอบอาชีพ
  ประเพณีในแต่ละชุมชน
  การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
  อากาศ
  ภาษา
  ระบบการปกครอง
  ประเพณี
3. วัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น จะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ปัจจัยใดต่อไปนี้ที่มีผลต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่
  ศาสนา
  เชื้อชาติ
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า วัฒนธรรม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  สิ่งดีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้งาน
  สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ
  ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
  ความเจริญในทางวิชาความรู้
5. การที่วิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับแม่น้ำเพราะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในด้านต่าง ๆ มากมายทั้งด้าน การเพาะปลูก การคมนาคม การล่าสัตว์ ทำให้เกิดความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำ ประเพณีใดต่อไปนี้ที่เกิดจากความผูกพันระหว่างคนไทยกับแม่น้ำ
  ประเพณีชักพระ
  ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีตานก๋วยสลาก
6. สาเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยสนใจการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  การหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับการดำเนินธุรกิจจนลืมของดีที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
  ไม่มีเวลาในการเรียนภาษาไทย
  ขาดทุนทรัพย์
  ขาดคนมีความรู้ในการถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
7. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน
  คอมพิวเตอร์ ตึกระฟ้า เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
  ระนาด ฆ้องวง ตะโพน
  ข้าวต้มมัด ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ
  ความเชื่อเรื่องความกตัญญู ภาษาไทย ขนมหม้อแกง
8. บทกวีประเภทต่างๆ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
  ทางวัตถุ
  ทางภาษาและวรรณคดี
  ทางกายภาพ
  ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
9. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในข้อใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  ศาสนา
  ระบบการปกครอง
  กฎหมาย
  ภาษา
10. ข้อใดให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมได้ครอบคลุมที่สุด
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา
  สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบ
  สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile