ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่มีส่วนสำคัญในการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  พระมหาธรรมราชาที่ 1
2. จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งทูตไปเยือนจีน คือข้อใด
  ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์
  ติดต่อในด้านการค้าขาย
  ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก
  ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
  มีผู้นำที่เข้มแข็ง
  ขอมเสื่อมอำนาจ
  มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ
  บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
4. ข้อใดเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช้ในการปกครองอาณาจักร
  จักรวรรดิวัตร
  ฆราวาสธรรม
  ทศพิธราชธรรม
  พรหมวิหารธรรม
5. ข้อใดเป็นวีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  รบชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด
  สร้างความสัมพันธ์กับล้านนา
  ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข
  ครอบครองอาณาจักรมอญได้
6. กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย คือใคร
  สมเด็จพระอินทราชา
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
  เกษตรกรรม
  ค้าขาย
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
8. การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
  เพื่อทราบถึงประวัติส่วนบุคคล
  เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
  เพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัว
  เพื่อนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
9. การที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรง เกิดผลดีอย่างไร
  ทำให้คดีความลดน้อยลง
  ทำให้คดีความสิ้นสุดลง
  ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง
  ทำให้ข้าราชการตั้งใจทำงาน
10. เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้นคือเมืองใด
  สระหลวง
  บางฉลัง
  เมาะตะมะ
  เวียงจันทน์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile