ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งทูตไปเยือนจีน คือข้อใด
  ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์
  ติดต่อในด้านการค้าขาย
  ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก
  ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน
2. ข้อใดเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช้ในการปกครองอาณาจักร
  จักรวรรดิวัตร
  ฆราวาสธรรม
  ทศพิธราชธรรม
  พรหมวิหารธรรม
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง
  เป็นพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคำแหง
  เป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย
  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์
  มีอิทธิพลต่อจิตใจและความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้น
4. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
  สร้างทำนบพระร่วงเพื่อกักเก็บน้ำ
  ให้ราษฎรค้าขายได้อย่างเสรี
  ใช้หลักสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปกครอง
5. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่มีส่วนสำคัญในการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  พระมหาธรรมราชาที่ 1
6. สรีดภงส์ หมายถึงสิ่งใด
  สะพาน
  ทำนบกั้นน้ำ
  ถนน
  กำแพงเมือง
7. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอะไร
  ลิลิตพระลอ
  ไตรภูมิพระร่วง
  ขุนช้างขุนแผน
  รามเกียรติ์
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
  เกษตรกรรม
  ค้าขาย
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
9. เมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง
  เชียงใหม่
  กำแพงเพชร
  เพชรบุรี
  ราชบุรี
10. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของพ่อขุนรามคำแหง
  ทรงยกเว้นการเก็บภาษีจกอบ
  ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย
  ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก
  ทรงให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile